Luftfarten har gjort verden mindre og mindre, men ennå kan du ikke unngå å treffe den når du faller ned.


luftfarten-har-gjort-verden-mindre-og-mindre-men-ennå-kan-du-ikke-unngå-å-treffe-den-når-du-faller-ned
ukjentluftfartenhargjortverdenmindreogmindremenennåkanduikkeunngåtreffedennårfallernedluftfarten harhar gjortgjort verdenverden mindremindre ogog mindremen ennåennå kankan dudu ikkeikke unngåunngå åå treffetreffe denden nårnår dudu fallerfaller nedluftfarten har gjorthar gjort verdengjort verden mindreverden mindre ogmindre og mindremen ennå kanennå kan dukan du ikkedu ikke unngåikke unngå åunngå å treffeå treffe dentreffe den nården når dunår du fallerdu faller nedluftfarten har gjort verdenhar gjort verden mindregjort verden mindre ogverden mindre og mindremen ennå kan duennå kan du ikkekan du ikke unngådu ikke unngå åikke unngå å treffeunngå å treffe denå treffe den nårtreffe den når duden når du fallernår du faller nedluftfarten har gjort verden mindrehar gjort verden mindre oggjort verden mindre og mindremen ennå kan du ikkeennå kan du ikke unngåkan du ikke unngå ådu ikke unngå å treffeikke unngå å treffe denunngå å treffe den nårå treffe den når dutreffe den når du fallerden når du faller ned

Jeg kan ikke bære verden som den er, og enda mindre om den blir annerledes. -Beate Grimsrud
jeg-kan-ikke-bære-verden-som-den-er-og-enda-mindre-om-den-blir-annerledes
Jo mindre forstand et menneske har, desto mindre merker det mangelen. -Forstand
jo-mindre-forstand-et-menneske-har-desto-mindre-merker-det-mangelen
Mindre sover og mindre eter den som plages av tanken på kjærlighet. -Kjærlighet - virkning
mindre-sover-og-mindre-eter-den-som-plages-av-tanken-på-kjærlighet
Du er gammel den dagen du bøyer deg ned for å knytte skolissen, og når du har gjort det, stanser du et øyeblikk og tenker: Var det noe mer jeg skulle ha gjort når jeg først er her nede? -Karsten Isachsen
du-er-gammel-den-dagen-du-bøyer-deg-ned-for-å-knytte-skolissen-og-når-du-har-gjort-det-stanser-du-et-øyeblikk-og-tenker-var-det-noe-mer-jeg-skulle
Husarbeid er noe en kvinne gjør uten at noen legger merke til det, med mindre hun ikke har gjort det. -Husarbeid
husarbeid-er-noe-kvinne-gjør-uten-at-noen-legger-merke-til-det-med-mindre-hun-ikke-har-gjort-det
Folk som ser mye på TV, får større bakender og mindre og mindre hoder. -Dieter Hildebrandt
folk-som-mye-på-tv-får-større-bakender-og-mindre-og-mindre-hoder