Livets store verdier er for meg kjærlighet og arbeid! Er de to ting i orden, så greier resten seg, men er et menneske både arbeidsløs og kjærlighetsløs, da er livet ondt som svarte vinternatten på ødeheien.


livets-store-verdier-er-for-meg-kjærlighet-og-arbeid-er-to-ting-i-orden-så-greier-resten-seg-men-er-et-menneske-bå-arbeidsløs-og-kjærlighetsløs
fernanda nissenlivetsstoreverdiererformegkjærlighetogarbeidertotingordengreierrestensegmenetmenneskebådearbeidsløskjærlighetsløsdalivetondtsomsvartevinternattenødeheienlivets storestore verdierverdier erer formeg kjærlighetkjærlighet ogog arbeider deting iså greiergreier restenresten segmen erer etet menneskemenneske bådebåde arbeidsløsarbeidsløs ogog kjærlighetsløsda erer livetlivet ondtondt somsom svartesvarte vinternattenvinternatten påpå ødeheienlivets store verdierstore verdier erverdier er forer for megfor meg kjærlighetmeg kjærlighet ogkjærlighet og arbeidde to tingting i ordenså greier restengreier resten segmen er eter et menneskeet menneske bådemenneske både arbeidsløsbåde arbeidsløs ogarbeidsløs og kjærlighetsløsda er liveter livet ondtlivet ondt somondt som svartesom svarte vinternattensvarte vinternatten påvinternatten på ødeheien

De gamle elsker orden fordi de elsker hvile. De holder av orden og bekvemhet omkring seg, fordi det sparer dem for umake og letter erindringens arbeid. -Orden
de-gamle-elsker-orden-fordi-elsker-hvile-de-holder-av-orden-og-bekvemhet-omkring-seg-fordi-det-sparer-dem-for-umake-og-letter-erindringens-arbeid
Vi kan ikke gjøre store ting, men små ting med stor kjærlighet. -Mor Teresa
vi-kan-ikke-gjøre-store-ting-men-små-ting-med-stor-kjærlighet
Livet er fullt av store ting for den som evner å omgås de små ting fortrolig. -Sigrid Undset
livet-er-fullt-av-store-ting-for-den-som-evner-å-omgås-små-ting-fortrolig
Det forundrer meg at det ikke går an å velge seg noen få ting å være god på, og så drite litt i resten. -Vigdis Hjorth
det-forundrer-meg-at-det-ikke-går-an-å-velge-seg-noen-få-ting-å-være-god-på-og-så-drite-litt-i-resten
Kjærlighet, kjærlighet, intet annet var det i livet, som var livet verd. Jeg elsket så fantastisk, at jeg liksom aldri kunne dukke meg dypt nok ned i min egen kjærlighet. -Kjærlighet
kjærlighet-kjærlighet-intet-annet-var-det-i-livet-som-var-livet-verd-jeg-elsket-så-fantastisk-at-jeg-liksom-aldri-kunne-dukke-meg-dypt-nok-ned-i