Livet har verdi for den som har en gjerning og en tro, selv om sorgen blir den daglige gjest.


livet-har-verdi-for-den-som-har-gjerning-og-tro-selv-om-sorgen-blir-den-daglige-gjest
livetlivetharverdifordensomgjerningogtroselvomsorgenblirdagligegjestlivet harhar verdiverdi forden somsom harhar enen gjerninggjerning ogog enen troselv omom sorgensorgen blirblir denden dagligedaglige gjestlivet har verdihar verdi forverdi for denfor den somden som harsom har enhar en gjerningen gjerning oggjerning og enog en troselv om sorgenom sorgen blirsorgen blir denblir den dagligeden daglige gjestlivet har verdi forhar verdi for denverdi for den somfor den som harden som har ensom har en gjerninghar en gjerning ogen gjerning og engjerning og en troselv om sorgen blirom sorgen blir densorgen blir den dagligeblir den daglige gjestlivet har verdi for denhar verdi for den somverdi for den som harfor den som har enden som har en gjerningsom har en gjerning oghar en gjerning og enen gjerning og en troselv om sorgen blir denom sorgen blir den dagligesorgen blir den daglige gjest

Den sanne verdi av en god gjerning ligger i den kjærlighet som inspirerer den. -Talmud
den-sanne-verdi-av-god-gjerning-ligger-i-den-kjærlighet-som-inspirerer-den
Menneskeheten lar seg aldri berøve en illusjon som den har nytte av. Den ville tro på udødeligheten selv om den visste at den tok feil. -Friedrich Nietzsche
menneskeheten-lar-seg-aldri-berøve-illusjon-som-den-har-nytte-av-den-ville-tro-på-udødeligheten-selv-om-den-visste-at-den-tok-feil
Sorgen er som en pil, du blir bare såret om du prøver å stanse den i flukten. Men om du lar den følge sin bane ut, da vil den falle til slutt, uskadelig, til jorden. -Sorg
sorgen-er-som-pil-du-blir-bare-såret-om-du-prøver-å-stanse-den-i-flukten-men-om-du-lar-den-følge-bane-ut-da-vil-den-falle-til-slutt-uskadelig
Den onde gjerning røper sine spor, og den blir skjult av hele denne jord. -William Shakespeare
den-onde-gjerning-røper-sine-spor-og-den-blir-skjult-av-hele-denne-jord
Den største gleden jeg vet om, er å gjøre en god gjerning og passe på at den blir oppdaget ved et uhell. -Charles Lamb
den-største-gleden-jeg-vet-om-er-å-gjøre-god-gjerning-og-passe-på-at-den-blir-oppdaget-ved-et-uhell
Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt