Livet har lært oss at kjærlighet ikke består i å stirre på hverandre, men å se i samme retning.


livet-har-lært-oss-at-kjærlighet-ikke-består-i-å-stirre-på-hverandre-men-å-se-i-samme-retning
antoine de saint-exupérylivetharlærtossatkjærlighetikkebestårstirrehverandremensesammeretninglivet harhar lærtlært ossoss atat kjærlighetkjærlighet ikkeikke bestårbestår iå stirrestirre påpå hverandremen åå sese ii sammesamme retninglivet har lærthar lært osslært oss atoss at kjærlighetat kjærlighet ikkekjærlighet ikke bestårikke består ibestår i åi å stirreå stirre påstirre på hverandremen å seå se ise i sammei samme retninglivet har lært osshar lært oss atlært oss at kjærlighetoss at kjærlighet ikkeat kjærlighet ikke bestårkjærlighet ikke består iikke består i åbestår i å stirrei å stirre påå stirre på hverandremen å se iå se i sammese i samme retninglivet har lært oss athar lært oss at kjærlighetlært oss at kjærlighet ikkeoss at kjærlighet ikke bestårat kjærlighet ikke består ikjærlighet ikke består i åikke består i å stirrebestår i å stirre påi å stirre på hverandremen å se i sammeå se i samme retning

Tiden har forandret oss - men ført oss nærmere hverandre. Mor og barn - venner for livet. -Mor
tiden-har-forandret-oss-men-ført-oss-nærmere-hverandre-mor-og-barn-venner-for-livet
Vi skal se problemene i øynene, men la oss ikke stirre oss blinde på dem. -Problem
vi-skal-se-problemene-i-øynene-men-oss-ikke-stirre-oss-blinde-på-dem
Men livet består ikke av ord. Livet består av realiteter. -Livet
men-livet-består-ikke-av-ord-livet-består-av-realiteter
Jeg har store forhåpninger om at vi skal elske hverandre hele livet like høyt som om vi aldri hadde giftet oss. -Ekteskap
jeg-har-store-forhåpninger-om-at-vi-skal-elske-hverandre-hele-livet-like-høyt-som-om-vi-aldri-hadde-giftet-oss
Den som ikke har lært seg begrensningens kunst, har ikke lært å skrive. -Nicolas Boileau
den-som-ikke-har-lært-seg-begrensningens-kunst-har-ikke-lært-å-skrive