Litteratur er kunsten å skrive noe som vil bli lest to ganger; journalistikk er å skrive noe som umiddelbart vil bli oppfattet.


litteratur-er-kunsten-å-skrive-noe-som-vil-bli-lest-to-ganger-journalistikk-er-å-skrive-noe-som-umiddelbart-vil-bli-oppfattet
journalistlitteraturerkunstenskrivenoesomvilblilesttogangerjournalistikkumiddelbartoppfattetlitteratur erer kunstenkunsten åå skriveskrive noenoe somsom vilvil blibli lestjournalistikk erer åå skriveskrive noenoe somsom umiddelbartumiddelbart vilvil blibli oppfattetlitteratur er kunstener kunsten åkunsten å skriveå skrive noeskrive noe somnoe som vilsom vil blivil bli lestlest to gangerjournalistikk er åer å skriveå skrive noeskrive noe somnoe som umiddelbartsom umiddelbart vilumiddelbart vil blivil bli oppfattetlitteratur er kunsten åer kunsten å skrivekunsten å skrive noeå skrive noe somskrive noe som vilnoe som vil blisom vil bli lestbli lest to gangerjournalistikk er å skriveer å skrive noeå skrive noe somskrive noe som umiddelbartnoe som umiddelbart vilsom umiddelbart vil bliumiddelbart vil bli oppfattetlitteratur er kunsten å skriveer kunsten å skrive noekunsten å skrive noe somå skrive noe som vilskrive noe som vil blinoe som vil bli lestvil bli lest to gangerjournalistikk er å skrive noeer å skrive noe somå skrive noe som umiddelbartskrive noe som umiddelbart vilnoe som umiddelbart vil blisom umiddelbart vil bli oppfattet

Jeg vil ikke bli dratt med i politikkens sirkus. Jeg vil bli oppfattet som seriøs. Politikk handler først og fremst om å ta ansvar, ikke å delta i et sirkus. -Politiker
jeg-vil-ikke-bli-dratt-med-i-politikkens-sirkus-jeg-vil-bli-oppfattet-som-seriøs-politikk-handler-først-og-fremst-om-å-ta-ansvar-ikke-å-delta-i
Du innbiller det at det er noe som heter den menneskelige natur, som vil bli krenket av det vi gjør og vil vende seg mot oss. Men det er vi som skaper menneskenaturen. Menneskene kan formes i det uendelige. -George Orwell
du-innbiller-det-at-det-er-noe-som-heter-den-menneskelige-natur-som-vil-bli-krenket-av-det-vi-gjør-og-vil-vende-seg-mot-oss-men-det-er-vi-som-skaper
Kjærlighet er livets mål. Den som lever for noe annet vil alltid bli skuffet. -Kjærlighet er
kjærlighet-er-livets-mål-den-som-lever-for-noe-annet-vil-alltid-bli-skuffet
Om du er tålmodig og venter lenge nok, vil vanligvis noe skje, og det vil som regel være noe du ikke liker. -Tålmodighet
om-du-er-tålmodig-og-venter-lenge-nok-vil-vanligvis-noe-skje-og-det-vil-som-regel-være-noe-du-ikke-liker
Baktal frekt, noe vil alltid bli hengende igjen. -Plutark
baktal-frekt-noe-vil-alltid-bli-hengende-igjen
Vil du din elskede prise med underfullt deilige ord, da skal du skrive en vise som rimer på roser som gror. -Sang
vil-du-din-elskede-prise-med-underfullt-deilige-ord-da-skal-du-skrive-vise-som-rimer-på-roser-som-gror