Likestilling handler ikke om at kvinner og menn skal bli like. Det er ikke noe mål å ta 200 kilo i benkepress og fylle vindusspyleveske selv. Selv liker jeg å gå med korte skjørt og høye hæler, og menn må gjerne kjøpe drinker til meg. Poenget er at alle har krav på respekt uavhengig av kjønn.


likestilling-handler-ikke-om-at-kvinner-og-menn-skal-bli-like-det-er-ikke-noe-mål-å-ta-200-kilo-i-benkepress-og-fylle-vindusspyleveske-selv-selv
likestillinglikestillinghandlerikkeomatkvinnerogmennskalblilikedeternoemålta200kilobenkepressfyllevindusspyleveskeselvselvlikerjegmedkorteskjørthøyehælergjernekjøpedrinkertilmegpoengetalleharkravrespektuavhengigavkjønnlikestilling handlerhandler ikkeikke omom atat kvinnerkvinner ogog mennmenn skalskal blibli likedet erer ikkeikke noenoe målmål åå tata 200200 kilokilo ii benkepressbenkepress ogog fyllefylle vindusspyleveskevindusspyleveske selvselv likerliker jegjeg ågå medmed kortekorte skjørtskjørt ogog høyehøye hælerog mennmenn måmå gjernegjerne kjøpekjøpe drinkerdrinker tiltil megpoenget erer atat allealle harhar kravkrav påpå respektrespekt uavhengiguavhengig avav kjønnlikestilling handler ikkehandler ikke omikke om atom at kvinnerat kvinner ogkvinner og mennog menn skalmenn skal bliskal bli likedet er ikkeer ikke noeikke noe målnoe mål åmål å taå ta 200ta 200 kilo200 kilo ikilo i benkepressi benkepress ogbenkepress og fylleog fylle vindusspyleveskefylle vindusspyleveske selvselv liker jegliker jeg åjeg å gåå gå medgå med kortemed korte skjørtkorte skjørt ogskjørt og høyeog høye hælerog menn måmenn må gjernemå gjerne kjøpegjerne kjøpe drinkerkjøpe drinker tildrinker til megpoenget er ater at alleat alle haralle har kravhar krav påkrav på respektpå respekt uavhengigrespekt uavhengig avuavhengig av kjønn

Når man tenker på omsorg overfor barn, har ikke menn de samme rettigheter som kvinner. Og likestilling handler nettopp om like rettigheter for begge kjønn. -Kristin Mile
når-man-tenker-på-omsorg-overfor-barn-har-ikke-menn-samme-rettigheter-som-kvinner-og-likestilling-handler-nettopp-om-like-rettigheter-for-begge
Feminismens endelige mål er å oppheve seg selv. Den dagen kvinner og menn behandles ut fra andre kriterier enn kjønn, trenger vi ikke feminismen. -Beate Nossum
feminismens-endelige-mål-er-å-oppheve-seg-selv-den-dagen-kvinner-og-menn-behandles-ut-fra-andre-kriterier-enn-kjønn-trenger-vi-ikke-feminismen
Feminisme er en erkjennelse av at vi ikke har likestilling mellom kvinner og menn. Det handler om å ønske et rettferdig samfunn. -Karin Yrvin
feminisme-er-erkjennelse-av-at-vi-ikke-har-likestilling-mellom-kvinner-og-menn-det-handler-om-å-ønske-et-rettferdig-samfunn
Jeg ønsker ikke at kvinner skal ha makt over menn, men over seg selv. -Mary Wollstonecraft
jeg-ønsker-ikke-at-kvinner-skal-makt-over-menn-men-over-seg-selv
Menn som har høye tanker om seg selv som erobrer, aner ikke hvor ofte det er de selv som blir erobret. -Jeanne Moreau
menn-som-har-høye-tanker-om-seg-selv-som-erobrer-aner-ikke-hvor-ofte-det-er-selv-som-blir-erobret