Latter er slett ikke noen dårlig begynnelse på et vennskap, og det er absolutt den beste måten å avslutte det på.


latter-er-slett-ikke-noen-dårlig-begynnelse-på-et-vennskap-og-det-er-absolutt-den-beste-måten-å-avslutte-det-på
oscar wildelattererslettikkenoendårligbegynnelseetvennskapogdetabsoluttdenbestemåtenavsluttelatter erer slettslett ikkeikke noennoen dårligdårlig begynnelsebegynnelse påpå etet vennskapog detdet erer absoluttabsolutt denden bestebeste måtenmåten åå avslutteavslutte detdet pålatter er sletter slett ikkeslett ikke noenikke noen dårlignoen dårlig begynnelsedårlig begynnelse påbegynnelse på etpå et vennskapog det erdet er absolutter absolutt denabsolutt den besteden beste måtenbeste måten åmåten å avslutteå avslutte detavslutte det pålatter er slett ikkeer slett ikke noenslett ikke noen dårligikke noen dårlig begynnelsenoen dårlig begynnelse pådårlig begynnelse på etbegynnelse på et vennskapog det er absoluttdet er absolutt dener absolutt den besteabsolutt den beste måtenden beste måten åbeste måten å avsluttemåten å avslutte detå avslutte det pålatter er slett ikke noener slett ikke noen dårligslett ikke noen dårlig begynnelseikke noen dårlig begynnelse pånoen dårlig begynnelse på etdårlig begynnelse på et vennskapog det er absolutt dendet er absolutt den besteer absolutt den beste måtenabsolutt den beste måten åden beste måten å avsluttebeste måten å avslutte detmåten å avslutte det på

Den beste måten å forberede alderdommen på, er å ikke la noen gleder gå fra seg. Da ville man bli naturlig mett av dage og ikke beklage det når ens tid er omme. -Fanny zu Reventlow
den-beste-måten-å-forberede-alderdommen-på-er-å-ikke-noen-gleder-gå-fra-seg-da-ville-man-bli-naturlig-mett-av-dage-og-ikke-beklage-det-når-ens
Den raskeste måten å avslutte en krig på, er å tape den. -George Orwell
den-raskeste-måten-å-avslutte-krig-på-er-å-tape-den
Den beste måten å holde sitt ord på, er å ikke gi det. -Napoleon I
den-beste-måten-å-holde-sitt-ord-på-er-å-ikke-gi-det
En dårlig anmeldelse er som å bake en kake med alle de beste ingrediensene, og la noen sitte på den. -Danielle Steel
en-dårlig-anmeldelse-er-som-å-bake-kake-med-alle-beste-ingrediensene-og-noen-sitte-på-den
Den beste måten å betale for et deilig øyeblikk, er å nyte det. -Øyeblikk
den-beste-måten-å-betale-for-et-deilig-øyeblikk-er-å-nyte-det