Langsomt dør den som forblir en slave av sine vaner den som hver dag vandrer i samme spor den som ikke forandrer retning den som ikke tar sjanser eller skifter farge på klærne den som ikke snakker med ukjente.


langsomt-dør-den-som-forblir-slave-av-sine-vaner-den-som-hver-dag-vandrer-i-samme-spor-den-som-ikke-forandrer-retning-den-som-ikke-tar-sjanser-eller
vanelangsomtdørdensomforblirslaveavsinevanerhverdagvandrersammesporikkeforandrerretningtarsjanserellerskifterfargeklærnesnakkermedukjentelangsomt dørdør denden somsom forblirforblir enen slaveslave avav sinesine vanervaner denden somsom hverhver dagdag vandrervandrer ii sammesamme sporden somsom ikkeikke forandrerforandrer retningretning denden somsom ikkeikke tartar sjansersjanser ellereller skifterskifter fargefarge påpå klærneklærne denden somsom ikkeikke snakkersnakker medmed ukjentelangsomt dør dendør den somden som forblirsom forblir enforblir en slaveen slave avslave av sineav sine vanersine vaner denvaner den somden som hversom hver daghver dag vandrerdag vandrer ivandrer i sammei samme sporsamme spor denspor den somden som ikkesom ikke forandrerikke forandrer retningforandrer retning denretning den somden som ikkesom ikke tarikke tar sjansertar sjanser ellersjanser eller skiftereller skifter fargeskifter farge påfarge på klærnepå klærne denklærne den somden som ikkesom ikke snakkerikke snakker medsnakker med ukjente

Den som ikke kan bruke fornuften, er dum. Den som ikke vil, er en hykler. Den som ikke tør, er en slave. -Fornuft
den-som-ikke-kan-bruke-fornuften-er-dum-den-som-ikke-vil-er-hykler-den-som-ikke-tør-er-slave
Solen, med alle sine planeter som kretser rundt den og er avhengig av den, kan fremdeles modne en drueklase som om den ikke hadde noe annet i universet å gjøre. -Sol
solen-med-alle-sine-planeter-som-kretser-rundt-den-og-er-avhengig-av-den-kan-fremdeles-modne-drueklase-som-om-den-ikke-hadde-noe-annet-i-universet-å
Bønnen forandrer ikke Gud, men den forandrer den som ber. -Søren Kierkegaard
bønnen-forandrer-ikke-gud-men-den-forandrer-den-som-ber
Den eneste virkelige død er den du dør hver dag ved at du ikke lever! -Nikos Kazantzakis
den-eneste-virkelige-død-er-den-du-dør-hver-dag-ved-at-du-ikke-lever