La spille med vår over jorden! Og inn i den store naturens musikk der nynner en lyd fra mitt hjerte, en takk for hver vår jeg fikk. Det dunker som hovtramp i brystet av glede og øyet blir vått av væte.


la-spille-med-vår-over-jorden-og-inn-i-den-store-naturens-musikk-der-nynner-lyd-fra-mitt-hjerte-takk-for-hver-vår-jeg-fikk-det-dunker-som
knut hamsunspillemedvåroverjordenoginndenstorenaturensmusikkdernynnerlydframitthjertetakkforhverjegfikkdetdunkersomhovtrampbrystetavgledeogøyetblirvåttvætela spillespille medmed vårvår overover jordenog inninn ii denden storestore naturensnaturens musikkmusikk derder nynnernynner enen lydlyd frafra mittmitt hjerteen takktakk forhver vårvår jegjeg fikkdet dunkerdunker somsom hovtramphovtramp ii brystetbrystet avav gledeglede ogog øyetøyet blirblir våttvått avav vætela spille medspille med vårmed vår overvår over jordenog inn iinn i deni den storeden store naturensstore naturens musikknaturens musikk dermusikk der nynnerder nynner ennynner en lyden lyd fralyd fra mittfra mitt hjerteen takk fortakk for hverfor hver vårhver vår jegvår jeg fikkdet dunker somdunker som hovtrampsom hovtramp ihovtramp i brysteti brystet avbrystet av gledeav glede ogglede og øyetog øyet blirøyet blir våttblir vått avvått av væte

Det jeg husker best fra landslagskarrieren, var den ene gangen jeg fikk en pasning fra Jan Åge Fjørtoft. -Fotball
det-jeg-husker-best-fra-landslagskarrieren-var-den-ene-gangen-jeg-fikk-pasning-fra-jan-Åge-fjørtoft
Min alderdom listet seg inn på meg; en dag var jeg falt i hans klør. Han tok meg med til et annet land, og der var jeg ikke som før. -William Shakespeare
min-alderdom-listet-seg-inn-på-meg-dag-var-jeg-falt-i-hans-klør-han-tok-meg-med-til-et-annet-land-og-der-var-jeg-ikke-som-før
Hans hjerte var nær ved å briste, men det var der ingen som visste. -Hjertesorg
hans-hjerte-var-nær-ved-å-briste-men-det-var-der-ingen-som-visste
Jeg tror det går an å spille på lag med naturen. Gå inn i en magisk virkelighet der alt er mulig. -Anita Skorgan
jeg-tror-det-går-an-å-spille-på-lag-med-naturen-gå-inn-i-magisk-virkelighet-der-alt-er-mulig