La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle.


la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
dag solstadmeggangforalleslåttfastsnakkeomkunstkunstensegenskyldsomståroverklassenedetersammekrevesmåborgerligeintelektuellela megmeg enen ganggang foralle fåfå slåttslått fastÅ snakkesnakke omom kunstkunst forkunstens egenegen skyldkunst somsom stårstår overover klassenedet erer detdet sammesamme somsom åå krevekreve enen kunstkunst forsmåborgerlige intelektuellela meg enmeg en gangen gang forgang for allefor alle fåalle få slåttfå slått fastÅ snakke omsnakke om kunstom kunst forkunst for kunstensfor kunstens egenkunstens egen skyldkunst som stårsom står overstår over klassenedet er deter det sammedet samme somsamme som åsom å kreveå kreve enkreve en kunsten kunst forkunst for småborgerligefor småborgerlige intelektuelle

Kunst for kunstens skyld. -Kunst
kunst-for-kunstens-skyld
Politikk er ikke bare det muliges kunst. Det bør også være det umuliges kunst. -Politikk
politikk-er-ikke-bare-det-muliges-kunst-det-bør-også-være-det-umuliges-kunst
All kunst, litteratur og musikk blir produsert med ens hjerteblod. Kunst er hjerteblodet av et menneske. -Edvard Munch
all-kunst-litteratur-og-musikk-blir-produsert-med-ens-hjerteblod-kunst-er-hjerteblodet-av-et-menneske
All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst. -Kunst
all-kunst-er-lek-når-kunstner-slutter-å-leke-kan-han-ikke-skape-kunst
Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst. -Storm P
kunst-er-det-man-ikke-kan-hvis-man-kunne-var-det-jo-ingen-kunst
Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv. -Milan Kundera
du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv