La komme den salte den søte den bitre, men ikke dén dagen som flyter forbi og vasker sansene tomme.


la-komme-den-salte-den-søte-den-bitre-men-ikke-dén-dagen-som-flyter-forbi-og-vasker-sansene-tomme
dagkommedensaltesøtebitremenikkedéndagensomflyterforbiogvaskersansenetommela kommekomme denden saltesalte denden søtesøte denden bitremen ikkeikke déndén dagendagen somsom flyterflyter forbiforbi ogog vaskervasker sansenesansene tommela komme denkomme den salteden salte densalte den søteden søte densøte den bitremen ikke dénikke dén dagendén dagen somdagen som flytersom flyter forbiflyter forbi ogforbi og vaskerog vasker sansenevasker sansene tommela komme den saltekomme den salte denden salte den søtesalte den søte denden søte den bitremen ikke dén dagenikke dén dagen somdén dagen som flyterdagen som flyter forbisom flyter forbi ogflyter forbi og vaskerforbi og vasker sanseneog vasker sansene tommela komme den salte denkomme den salte den søteden salte den søte densalte den søte den bitremen ikke dén dagen somikke dén dagen som flyterdén dagen som flyter forbidagen som flyter forbi ogsom flyter forbi og vaskerflyter forbi og vasker sanseneforbi og vasker sansene tomme

Og dagen den e vikti og den kræv oss Men natta den e din og min og nu Ingen e så go som du da Ingen e så go som du -Halvdan Sivertsen
og-dagen-den-e-vikti-og-den-kræv-oss-men-natta-den-e-din-og-min-og-nu-ingen-e-så-go-som-du-da-ingen-e-så-go-som-du
Jeg lærte at mot ikke var fravær av frykt, men seieren over den. Den modige er ikke den som ikke føler seg redd, men den som beseirer frykten. -Nelson Mandela
jeg-lærte-at-mot-ikke-var-fravær-av-frykt-men-seieren-over-den-den-modige-er-ikke-den-som-ikke-føler-seg-redd-men-den-som-beseirer-frykten
Kjærligheten er den sterkeste av alle lidenskaper, fordi den angriper hodet, hjertet og sansene på samme tid. -Voltaire
kjærligheten-er-den-sterkeste-av-alle-lidenskaper-fordi-den-angriper-hodet-hjertet-og-sansene-på-samme-tid
Søstre er ikke noen som kommer og går; søstre er med deg innenfra og ut, fra den dagen du ble født til den dagen du dør. -Søster
søstre-er-ikke-noen-som-kommer-og-går-søstre-er-med-deg-innenfra-og-ut-fra-den-dagen-du-ble-født-til-den-dagen-du-dør
Se ikke frem til den dagen lidelsen opphører, for den dagen er du død. -Tennessee Williams
se-ikke-frem-til-den-dagen-lidelsen-opphører-for-den-dagen-er-du-død