Løgnen er som en pil som hemmelig er skutt ut. Men Gud vender pilen så den rammer bueskytteren selv.


løgnen-er-som-pil-som-hemmelig-er-skutt-ut-men-gud-vender-pilen-så-den-rammer-bueskytteren-selv
løgnløgnenersompilhemmeligskuttutmengudvenderpilendenrammerbueskytterenselvløgnen erer somsom enen pilpil somsom hemmelighemmelig erer skuttskutt utmen gudgud vendervender pilenpilen såså denden rammerrammer bueskytterenbueskytteren selvløgnen er somer som ensom en pilen pil sompil som hemmeligsom hemmelig erhemmelig er skutter skutt utmen gud vendergud vender pilenvender pilen såpilen så denså den rammerden rammer bueskytterenrammer bueskytteren selvløgnen er som ener som en pilsom en pil somen pil som hemmeligpil som hemmelig ersom hemmelig er skutthemmelig er skutt utmen gud vender pilengud vender pilen såvender pilen så denpilen så den rammerså den rammer bueskytterenden rammer bueskytteren selvløgnen er som en piler som en pil somsom en pil som hemmeligen pil som hemmelig erpil som hemmelig er skuttsom hemmelig er skutt utmen gud vender pilen sågud vender pilen så denvender pilen så den rammerpilen så den rammer bueskytterenså den rammer bueskytteren selv

Inflasjon er ikke noe som bare rammer penger. Det rammer også smak. -Tommy Sørbø
inflasjon-er-ikke-noe-som-bare-rammer-penger-det-rammer-også-smak
Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. -Arnulf Øverland
du-må-ikke-tåle-så-inderlig-vel-den-urett-som-ikke-rammer-deg-selv
Sorgen er som en pil, du blir bare såret om du prøver å stanse den i flukten. Men om du lar den følge sin bane ut, da vil den falle til slutt, uskadelig, til jorden. -Sorg
sorgen-er-som-pil-du-blir-bare-såret-om-du-prøver-å-stanse-den-i-flukten-men-om-du-lar-den-følge-bane-ut-da-vil-den-falle-til-slutt-uskadelig
En liberaler er en som vil ha forandringer som ikke rammer ham selv. -Liberalisme
en-liberaler-er-som-vil-forandringer-som-ikke-rammer-ham-selv
Enhver ulykke som ikke rammer meg selv, er en velsignelse. -Izaak Walton
enhver-ulykke-som-ikke-rammer-meg-selv-er-velsignelse
Kunst er den eneste, fremdeles ubrukte funksjon som stammer fra en dyp, historisk fortid, men som vender tilbake til fremtiden, som det selvbevisste menneskets helhet. -Kunst
kunst-er-den-eneste-fremdeles-ubrukte-funksjon-som-stammer-fra-dyp-historisk-fortid-men-som-vender-tilbake-til-fremtiden-som-det-selvbevisste