Læring skal være fylt av glede og spenning. Det er livets største eventyr, det er en illustrert reise inn i sinnene til de edle og de lærde.


læring-skal-være-fylt-av-glede-og-spenning-det-er-livets-største-eventyr-det-er-illustrert-reise-inn-i-sinnene-til-edle-og-lærde
lærelæringskalværefyltavgledeogspenningdeterlivetsstørsteeventyrdetillustrertreiseinnsinnenetiledlelærdelæring skalskal værevære fyltfylt avav gledeglede ogog spenningdet erer livetslivets størstestørste eventyrdet erer enen illustrertillustrert reisereise inninn ii sinnenesinnene tiltil dede edleedle ogog dede lærdelæring skal væreskal være fyltvære fylt avfylt av gledeav glede ogglede og spenningdet er livetser livets størstelivets største eventyrdet er ener en illustrerten illustrert reiseillustrert reise innreise inn iinn i sinnenei sinnene tilsinnene til detil de edlede edle ogedle og deog de lærdelæring skal være fyltskal være fylt avvære fylt av gledefylt av glede ogav glede og spenningdet er livets størsteer livets største eventyrdet er en illustrerter en illustrert reiseen illustrert reise innillustrert reise inn ireise inn i sinneneinn i sinnene tili sinnene til desinnene til de edletil de edle ogde edle og deedle og de lærdelæring skal være fylt avskal være fylt av gledevære fylt av glede ogfylt av glede og spenningdet er livets største eventyrdet er en illustrert reiseer en illustrert reise innen illustrert reise inn iillustrert reise inn i sinnenereise inn i sinnene tilinn i sinnene til dei sinnene til de edlesinnene til de edle ogtil de edle og dede edle og de lærde

Kjærlighet er livets største glede. -Kjærlighet er
kjærlighet-er-livets-største-glede
Dine mest misfornøyde kunder er din største kilde til læring. -Kunde
dine-mest-misfornøyde-kunder-er-din-største-kilde-til-læring
Jeg mener det er ok å se pene folk nakne, men ikke å se rett inn i de edle deler! -Nakenhet
jeg-mener-det-er-ok-å-se-pene-folk-nakne-men-ikke-å-se-rett-inn-i-edle-deler
Døden er bare livets neste store eventyr. -J. K. Rowling
døden-er-bare-livets-neste-store-eventyr
Du er dømt til å foreta valg. Dette er livets største paradoks. -Valg
du-er-dømt-til-å-foreta-valg-dette-er-livets-største-paradoks
Det finnes optimister som gleder seg til at det skal bli vinter, slik at de kan begynne å glede seg til at det skal bli sommer. -Frejlif Olsen
det-finnes-optimister-som-gleder-seg-til-at-det-skal-bli-vinter-slik-at-kan-begynne-å-glede-seg-til-at-det-skal-bli-sommer