Kvinner har kanskje lært seg å beundre mennene for deres styrke, men andre kvinners styrke betrakter de fortsatt med mistenksomhet.


kvinner-har-kanskje-lært-seg-å-beundre-mennene-for-deres-styrke-men-andre-kvinners-styrke-betrakter-fortsatt-med-mistenksomhet
alice schwarzerkvinnerharkanskjelærtsegbeundremenneneforderesstyrkemenandrekvinnersstyrkebetrakterfortsattmedmistenksomhetkvinner harhar kanskjekanskje lærtlært segseg åå beundrebeundre mennenemennene forderes styrkeandre kvinnerskvinners styrkestyrke betrakterbetrakter dede fortsattfortsatt medmed mistenksomhetkvinner har kanskjehar kanskje lærtkanskje lært seglært seg åseg å beundreå beundre mennenebeundre mennene formennene for deresfor deres styrkemen andre kvinnersandre kvinners styrkekvinners styrke betrakterstyrke betrakter debetrakter de fortsattde fortsatt medfortsatt med mistenksomhetkvinner har kanskje lærthar kanskje lært segkanskje lært seg ålært seg å beundreseg å beundre menneneå beundre mennene forbeundre mennene for deresmennene for deres styrkemen andre kvinners styrkeandre kvinners styrke betrakterkvinners styrke betrakter destyrke betrakter de fortsattbetrakter de fortsatt medde fortsatt med mistenksomhetkvinner har kanskje lært seghar kanskje lært seg åkanskje lært seg å beundrelært seg å beundre menneneseg å beundre mennene forå beundre mennene for deresbeundre mennene for deres styrkemen andre kvinners styrke betrakterandre kvinners styrke betrakter dekvinners styrke betrakter de fortsattstyrke betrakter de fortsatt medbetrakter de fortsatt med mistenksomhet

Deres underliv sluttet utmattet våpenhvile. Krigen i deres hjerter fortsatte med uforminsket styrke. -Sex og erotikk
deres-underliv-sluttet-utmattet-våpenhvile-krigen-i-deres-hjerter-fortsatte-med-uforminsket-styrke
Gud har to ansikter - ett av medlidenhet og ett av av styrke. Begge er nødvendige, siden medlidenhet uten styrke fører oss inn i selvnytelse og styrke uten medlidenhet fører til vold. -Gud
gud-har-to-ansikter-ett-av-medlidenhet-og-ett-av-av-styrke-begge-er-nødvendige-siden-medlidenhet-uten-styrke-fører-oss-inn-i-selvnytelse-og
Tårer er ikke tegn på svakhet, men på styrke. De formulerer seg bedre enn ti tusen tunger. -Tåre
tårer-er-ikke-tegn-på-svakhet-men-på-styrke-de-formulerer-seg-bedre-enn-ti-tusen-tunger
I likestillingas namn ser det ut til at kvinner har fått seg pålagt nok ei bør: Dei skal tilmed sørgje for at mennene er gode fedre og har LYST til å være saman med ungane sine. -Likestilling
i-likestillingas-namn-det-ut-til-at-kvinner-har-fått-seg-pålagt-nok-ei-bør-dei-skal-tilmed-sørgje-for-at-mennene-er-gode-fedre-og-har-lyst-til-å
Å måle dere etter deres minste handling er som å måle havets styrke etter skummets svakhet. -Kahlil Gibran
Å-måle-dere-etter-deres-minste-handling-er-som-å-måle-havets-styrke-etter-skummets-svakhet
Godtroenhet er mannens svakhet, men barnets styrke. -Naivitet
godtroenhet-er-mannens-svakhet-men-barnets-styrke