Kvinner foretrekker menn som tar dem uten å forstå dem fremfor menn som forstår dem uten å ta dem.


kvinner-foretrekker-menn-som-tar-dem-uten-å-forstå-dem-fremfor-menn-som-forstår-dem-uten-å-ta-dem
kvinner og mennkvinnerforetrekkermennsomtardemutenforståfremforforstårtademkvinner foretrekkerforetrekker mennmenn somsom tartar demdem utenuten åå forståforstå demdem fremformenn somsom forstårforstår demdem utenuten åå tata demkvinner foretrekker mennforetrekker menn sommenn som tarsom tar demtar dem utendem uten åuten å forståå forstå demforstå dem fremfordem fremfor mennfremfor menn sommenn som forstårsom forstår demforstår dem utendem uten åuten å taå ta demkvinner foretrekker menn somforetrekker menn som tarmenn som tar demsom tar dem utentar dem uten ådem uten å forståuten å forstå demå forstå dem fremforforstå dem fremfor menndem fremfor menn somfremfor menn som forstårmenn som forstår demsom forstår dem utenforstår dem uten ådem uten å tauten å ta demkvinner foretrekker menn som tarforetrekker menn som tar demmenn som tar dem utensom tar dem uten åtar dem uten å forstådem uten å forstå demuten å forstå dem fremforå forstå dem fremfor mennforstå dem fremfor menn somdem fremfor menn som forstårfremfor menn som forstår demmenn som forstår dem utensom forstår dem uten åforstår dem uten å tadem uten å ta dem

Følelser er som skyer på himmelen. Se på dem, godta dem, respekter dem og la dem seile videre. -Stephen C. Paul
følelser-er-som-skyer-på-himmelen-se-på-dem-godta-dem-respekter-dem-og-dem-seile-videre
Rykter er som falske penger; rettskafne mennesker ville aldri lage dem, men de bruker dem uten å tenke over det. -Sladder og rykter
rykter-er-som-falske-penger-rettskafne-mennesker-ville-aldri-lage-dem-men-bruker-dem-uten-å-tenke-over-det
Årene glir fort forbi, fang dem og fyll dem. La dem fylles med harmoni, spar og forgyll dem. -Ukjent
Årene-glir-fort-forbi-fang-dem-og-fyll-dem-la-dem-fylles-med-harmoni-spar-og-forgyll-dem
Alle mødre uten unntakelse er fra først av mødre til store menn, og det er ikke deres skyld om livet siden skuffer dem. -Boris Pasternak
alle-mødre-uten-unntakelse-er-fra-først-av-mødre-til-store-menn-og-det-er-ikke-deres-skyld-om-livet-siden-skuffer-dem
Om vi forventer at kvinner skal gjøre det samme som menn, må vi lære dem de samme tingene. -Platon
om-vi-forventer-at-kvinner-skal-gjøre-det-samme-som-menn-må-vi-lære-dem-samme-tingene
Kvinner har ikke klart for seg hvor sterkt menn hater dem. -Kvinnesak
kvinner-har-ikke-klart-for-seg-hvor-sterkt-menn-hater-dem