Kvart menneske har sine stunder i tvil, og dess større menneske, dess større stunder.


kvart-menneske-har-sine-stunder-i-tvil-og-dess-større-menneske-dess-større-stunder
tvilkvartmenneskeharsinestundertvilogdessstørremenneskestunderkvart menneskemenneske harhar sinesine stunderstunder ii tvilog dessdess størrestørre menneskedess størrestørre stunderkvart menneske harmenneske har sinehar sine stundersine stunder istunder i tvilog dess størredess større menneskedess større stunderkvart menneske har sinemenneske har sine stunderhar sine stunder isine stunder i tvilog dess større menneskekvart menneske har sine stundermenneske har sine stunder ihar sine stunder i tvil

For jo flere ord, dess større tomhet! -Bibelen
for-jo-flere-ord-dess-større-tomhet
Jo større makt, dess farligere er misbruket av den. -Makt
jo-større-makt-dess-farligere-er-misbruket-av-den
Jo mer nakent ordet er, dess større er det. -Ord
jo-mer-nakent-ordet-er-dess-større-er-det
Jo mektigere Partiet blir, dess mindre tolerant blir det, jo svakere opposisjonen er, dess hardere blir despotiet. -Politisk parti
jo-mektigere-partiet-blir-dess-mindre-tolerant-blir-det-jo-svakere-opposisjonen-er-dess-hardere-blir-despotiet
Det nifse med livet er at dess lenger jeg lever, dess mindre selvtillit får jeg. Det skal bare et pust til før man knuses. -Selvtillit
det-nifse-med-livet-er-at-dess-lenger-jeg-lever-dess-mindre-selvtillit-får-jeg-det-skal-bare-et-pust-til-før-man-knuses
Jo mer man graver, dess mer vann springer frem fra kildene. Jo mer man lærer, dess mer flyter visdommens kilde. -Kilde
jo-mer-man-graver-dess-mer-vann-springer-frem-fra-kildene-jo-mer-man-lærer-dess-mer-flyter-visdommens-kilde