Kunnskap er makt bare hvis du vet hvilke fakta du ikke behøver å ta hensyn til.


kunnskap-er-makt-bare-hvis-du-vet-hvilke-fakta-du-ikke-behøver-å-ta-hensyn-til
robert wilson lyndkunnskapermaktbarehvisduvethvilkefaktaikkebehøvertahensyntilkunnskap erer maktmakt barebare hvishvis dudu vetvet hvilkehvilke faktafakta dudu ikkeikke behøverbehøver åå tata hensynhensyn tilkunnskap er makter makt baremakt bare hvisbare hvis duhvis du vetdu vet hvilkevet hvilke faktahvilke fakta dufakta du ikkedu ikke behøverikke behøver åbehøver å taå ta hensynta hensyn tilkunnskap er makt bareer makt bare hvismakt bare hvis dubare hvis du vethvis du vet hvilkedu vet hvilke faktavet hvilke fakta duhvilke fakta du ikkefakta du ikke behøverdu ikke behøver åikke behøver å tabehøver å ta hensynå ta hensyn tilkunnskap er makt bare hviser makt bare hvis dumakt bare hvis du vetbare hvis du vet hvilkehvis du vet hvilke faktadu vet hvilke fakta duvet hvilke fakta du ikkehvilke fakta du ikke behøverfakta du ikke behøver ådu ikke behøver å taikke behøver å ta hensynbehøver å ta hensyn til

Kunnskap er makt - hvis du har kunnskap om den rette personen. -Ethel Watts Mumford
kunnskap-er-makt-hvis-du-har-kunnskap-om-den-rette-personen
Dersom fakta er anderledes enn hva du trodde, så forhold deg til fakta, og ikke det du trodde. Det er det motsatte av journalister, som aldri lar seg forvirre av fakta om de først har en god historie. -Martin Mæland
dersom-fakta-er-anderledes-enn-hva-du-trodde-så-forhold-deg-til-fakta-og-ikke-det-du-trodde-det-er-det-motsatte-av-journalister-som-aldri-lar-seg
Makt som ikke bygger på kunnskap og et stadig tilsig av informasjon, blir til slutt umulig å forsvare. -Henning Mankell
makt-som-ikke-bygger-på-kunnskap-og-et-stadig-tilsig-av-informasjon-blir-til-slutt-umulig-å-forsvare
I dag gir kunnskap makt. Den kontrollerer tilgangen til muligheter og avansement. -Kunnskap
i-dag-gir-kunnskap-makt-den-kontrollerer-tilgangen-til-muligheter-og-avansement
Husk at også fantasien er en vei til kunnskap, til og med til kunnskap som ikke kan nåes via andre veier. -Jan Kjærstad
husk-at-også-fantasien-er-vei-til-kunnskap-til-og-med-til-kunnskap-som-ikke-kan-nå-via-andre-veier