Kultur er stort sett alt det vi gjør, og som apene ikke gjør.


kultur-er-stort-sett-alt-det-vi-gjør-og-som-apene-ikke-gjør
lord raglankulturerstortsettaltdetvigjørogsomapeneikkegjørkultur erer stortstort settsett altalt detdet vivi gjørog somsom apeneapene ikkeikke gjørkultur er storter stort settstort sett altsett alt detalt det videt vi gjørog som apenesom apene ikkeapene ikke gjørkultur er stort setter stort sett altstort sett alt detsett alt det vialt det vi gjørog som apene ikkesom apene ikke gjørkultur er stort sett alter stort sett alt detstort sett alt det visett alt det vi gjørog som apene ikke gjør

Stort er det mennesket som gjør noe for første gang. -Alexander Smith
stort-er-det-mennesket-som-gjør-noe-for-første-gang
Nesten alt du gjør, vil vise seg å være uvesentlig, men det er svært viktig at du gjør det. -Mahatma Gandhi
nesten-alt-du-gjør-vil-vise-seg-å-være-uvesentlig-men-det-er-svært-viktig-at-du-gjør-det
Alt vi gjør, gjør vi av fri vilje - vår egen eller andres. -Vilje
alt-vi-gjør-gjør-vi-av-fri-vilje-vår-egen-eller-andres
Når alt kommer til alt, er det bare to slags kvinner, de som sminker seg og de som ikke gjør det. -Oscar Wilde
når-alt-kommer-til-alt-er-det-bare-to-slags-kvinner-som-sminker-seg-og-som-ikke-gjør-det