Kroppen: ikke en ting, ikke «hans» eller «hennes», ikke et instrument for handling eller lyst. I den ytterste nakenhet: Mennesket.


kroppen-ikke-ting-ikke-hans-eller-hennes-ikke-et-instrument-for-handling-eller-lyst-i-den-ytterste-nakenhet-mennesket
kroppen og dens gjøremålkroppenikketinghansellerhennesetinstrumentforhandlinglystdenytterstenakenhetmennesketikke enen tingikke «hans»«hans» ellereller «hennes»ikke etet instrumentinstrument forhandling ellereller lysti denden yttersteytterste nakenhetikke en tingikke «hans» eller«hans» eller «hennes»ikke et instrumentet instrument forinstrument for handlingfor handling ellerhandling eller lysti den yttersteden ytterste nakenhetikke «hans» eller «hennes»ikke et instrument foret instrument for handlinginstrument for handling ellerfor handling eller lysti den ytterste nakenhetikke et instrument for handlinget instrument for handling ellerinstrument for handling eller lyst

Gud tilgir onde tanker som ikke uttrykkes i ord eller handling. -Tilgivelse
gud-tilgir-onde-tanker-som-ikke-uttrykkes-i-ord-eller-handling
Og så dette at det er sant. At du lever og er varm virkelighet og ikke formet i gisp eller leire. Ikke drømt eller diktet. -Einar Skjæraasen
og-så-dette-at-det-er-sant-at-du-lever-og-er-varm-virkelighet-og-ikke-formet-i-gisp-eller-leire-ikke-drømt-eller-diktet
... vårt liv er en reise, og vi vet ikke hvor eller hvordan den ender, eller om den noen gang egentlig ender. -Livet er
vårt-liv-er-reise-og-vi-vet-ikke-hvor-eller-hvordan-den-ender-eller-om-den-noen-gang-egentlig-ender
Tviler du på om en handling er god eller dårlig, så avstå fra den. -Zarathustra
tviler-du-på-om-handling-er-god-eller-dårlig-så-avstå-fra-den
«Etter det jeg har erfart», sa mr. Treves, «har kvinner liten eller ingen stolthet når det gjelder kjærlighet. De snakker ofte om stolthet, men de viser den ikke i handling.» -Kvinner
etter-det-jeg-har-erfart-sa-mr-treves-har-kvinner-liten-eller-ingen-stolthet-når-det-gjelder-kjærlighet-de-snakker-ofte-om-stolthet-men-viser-den