Kloke hoder påstår at det er en aldersgrense for når man begynner å mene at det meste var bedre før.


kloke-hoder-påstår-at-det-er-aldersgrense-for-når-man-begynner-å-mene-at-det-meste-var-bedre-før
bente thoresenklokehoderpåståratdeteraldersgrensefornårmanbegynnermenemestevarbedreførkloke hoderhoder påstårpåstår atat detdet erer enen aldersgrensealdersgrense fornår manman begynnerbegynner åå menemene atat detdet mestemeste varvar bedrebedre førkloke hoder påstårhoder påstår atpåstår at detat det erdet er ener en aldersgrenseen aldersgrense foraldersgrense for nårfor når mannår man begynnerman begynner åbegynner å meneå mene atmene at detat det mestedet meste varmeste var bedrevar bedre førkloke hoder påstår athoder påstår at detpåstår at det erat det er endet er en aldersgrenseer en aldersgrense foren aldersgrense for nåraldersgrense for når manfor når man begynnernår man begynner åman begynner å menebegynner å mene atå mene at detmene at det mesteat det meste vardet meste var bedremeste var bedre førkloke hoder påstår at dethoder påstår at det erpåstår at det er enat det er en aldersgrensedet er en aldersgrense forer en aldersgrense for nåren aldersgrense for når manaldersgrense for når man begynnerfor når man begynner ånår man begynner å meneman begynner å mene atbegynner å mene at detå mene at det mestemene at det meste varat det meste var bedredet meste var bedre før

Madame Lonoix var i den alderen da man begynner å beundre vakre menn på nytt. Når man er femten år, beundrer man dem av instinkt, når man er førti, av overbevisning. -Delphine de Girardin
madame-lonoix-var-i-den-alderen-da-man-begynner-å-beundre-vakre-menn-på-nytt-når-man-er-femten-år-beundrer-man-dem-av-instinkt-når-man-er-førti
Man kan rekke det meste når man gjør det uten hastverk. -Hastverk
man-kan-rekke-det-meste-når-man-gjør-det-uten-hastverk
Jeg tror at hvis vi noen gang lykkes i å forenkle våre liv, vil vi innse at det meste av vår lykke var i det kompliserte. -Enkelhet
jeg-tror-at-hvis-vi-noen-gang-lykkes-i-å-forenkle-våre-liv-vil-vi-innse-at-det-meste-av-vår-lykke-var-i-det-kompliserte
Et godt hjerte er bedre enn alle verdens hoder. -Hjerte
et-godt-hjerte-er-bedre-enn-alle-verdens-hoder
Det er bedre å måtte kjempe når man er ung enn når man er gammel. -Ungdom
det-er-bedre-å-måtte-kjempe-når-man-er-ung-enn-når-man-er-gammel