Kle deg så kostbart som din pung kan tåle, men uten luksus - rikt, men ikke glorete, for ofte kunngjør drakten hvem man er.


kle-deg-så-kostbart-som-din-pung-kan-tåle-men-uten-luksus-rikt-men-ikke-glorete-for-ofte-kunngjør-drakten-hvem-man-er
william shakespearekledegkostbartsomdinpungkantålemenutenluksusriktikkegloreteforoftekunngjørdraktenhvemmanerkle degdeg såså kostbartkostbart somsom dindin pungpung kankan tålemen utenuten luksusluksusriktmen ikkeikke gloreteofte kunngjørkunngjør draktendrakten hvemhvem manman erkle deg sådeg så kostbartså kostbart somkostbart som dinsom din pungdin pung kanpung kan tålemen uten luksusuten luksusmen ikke gloretefor ofte kunngjørofte kunngjør draktenkunngjør drakten hvemdrakten hvem manhvem man erkle deg så kostbartdeg så kostbart somså kostbart som dinkostbart som din pungsom din pung kandin pung kan tålemen uten luksusfor ofte kunngjør draktenofte kunngjør drakten hvemkunngjør drakten hvem mandrakten hvem man erkle deg så kostbart somdeg så kostbart som dinså kostbart som din pungkostbart som din pung kansom din pung kan tålefor ofte kunngjør drakten hvemofte kunngjør drakten hvem mankunngjør drakten hvem man er

Hvis du er i politikken og du ikke straks du kommer inne i et rom, kan si hvem som er for deg og hvem som er mot deg, da er du på feil hylle. -Politikk
hvis-du-er-i-politikken-og-du-ikke-straks-du-kommer-inne-i-et-rom-kan-hvem-som-er-for-deg-og-hvem-som-er-mot-deg-da-er-du-på-feil-hylle
Nesten hvem som helst kan lære å tenke eller tro eller vite, men ikke et eneste menneske kan læres opp til å føle ... det øyeblikket du føler, er du ingen-andre-enn-deg-selv. -Følelse
nesten-hvem-som-helst-kan-lære-å-tenke-eller-tro-eller-vite-men-ikke-et-eneste-menneske-kan-læres-opp-til-å-føle-det-øyeblikket-du-føler-er
... det er mulig å leve uten såpe og tannpasta, men man kan ikke leve uten håp. -Cecilia Samartin
det-er-mulig-å-leve-uten-såpe-og-tannpasta-men-man-kan-ikke-leve-uten-håp
Det kan ikke eksistere demokrati uten bestemte regler. De kan ha frihet som innhold, men frihet betyr ikke at man skal gå på feil side av gaten. -Indira Gandhi
det-kan-ikke-eksistere-demokrati-uten-bestemte-regler-de-kan-frihet-som-innhold-men-frihet-betyr-ikke-at-man-skal-gå-på-feil-side-av-gaten