Kjennskap til egen sårbarhet er en forutsetning for å kunne respektere andre menneskers grenser.


kjennskap-til-egen-sårbarhet-er-forutsetning-for-å-kunne-respektere-andre-menneskers-grenser
sårbarhetkjennskaptilegensårbarheterforutsetningforkunnerespektereandremenneskersgrenserkjennskap tiltil egenegen sårbarhetsårbarhet erer enen forutsetningforutsetning forå kunnekunne respektereandre menneskersmenneskers grenserkjennskap til egentil egen sårbarhetegen sårbarhet ersårbarhet er ener en forutsetningen forutsetning forforutsetning for åfor å kunneå kunne respekterekunne respektere andrerespektere andre menneskersandre menneskers grenserkjennskap til egen sårbarhettil egen sårbarhet eregen sårbarhet er ensårbarhet er en forutsetninger en forutsetning foren forutsetning for åforutsetning for å kunnefor å kunne respektereå kunne respektere andrekunne respektere andre menneskersrespektere andre menneskers grenserkjennskap til egen sårbarhet ertil egen sårbarhet er enegen sårbarhet er en forutsetningsårbarhet er en forutsetning forer en forutsetning for åen forutsetning for å kunneforutsetning for å kunne respekterefor å kunne respektere andreå kunne respektere andre menneskerskunne respektere andre menneskers grenser

Sårbarhet er ikke svakhet. Sårbarhet er å ta en følelsesmessig risiko. -Sårbarhet
sårbarhet-er-ikke-svakhet-sårbarhet-er-å-ta-følelsesmessig-risiko
Ikke alle menneskers liv er hva de gjør det til. Noen menneskers liv er hva andre mennesker gjør det til. -Alice Walker
ikke-alle-menneskers-liv-er-hva-gjør-det-til-noen-menneskers-liv-er-hva-andre-mennesker-gjør-det-til
Det er et privilegium å få ta del i andre menneskers virkelighet. -Ole Paus
det-er-et-privilegium-å-få-ta-del-i-andre-menneskers-virkelighet
Jeg elsker å miste meg selv i andre menneskers sinn. -Seg selv og andre
jeg-elsker-å-miste-meg-selv-i-andre-menneskers-sinn
Motet har sine grenser som alle andre dyder; overtrer vi dem, befinner vi oss på lastens veier. -Michel de Montaigne
motet-har-sine-grenser-som-alle-andre-dyder-overtrer-vi-dem-befinner-vi-oss-på-lastens-veier
Alt du leser i avisen er sant, bortsett fra de få sakene du har førstehånds kjennskap til. -Erwin Knoll
alt-du-leser-i-avisen-er-sant-bortsett-fra-få-sakene-du-har-førstehånds-kjennskap-til