Kjærligheten kan ikke måles. Den kan ikke bli telt i år, minutter eller sekunder, veid i gram eller kilo. Den kan ikke kvantifiseres på noen måte. Den kan heller ikke sammenlignes, den ene med den andre. Den bare er.


kjærligheten-kan-ikke-måles-den-kan-ikke-bli-telt-i-år-minutter-eller-sekunder-veid-i-gram-eller-kilo-den-kan-ikke-kvantifiseres-på-noen-måte
linda olssonkjærlighetenkanikkemålesdenbliteltårminutterellersekunderveidgramkilokvantifiseresnoenmåtehellersammenlignesdenenemedandrebareerkjærligheten kankan ikkeikke målesden kankan ikkeikke blibli telttelt iminutter ellereller sekunderveid ii gramgram ellereller kiloden kankan ikkeikke kvantifisereskvantifiseres påpå noennoen måteden kankan hellerheller ikkeikke sammenlignesden eneene medmed denden barebare erkjærligheten kan ikkekan ikke målesden kan ikkekan ikke bliikke bli teltbli telt itelt i årminutter eller sekunderveid i grami gram ellergram eller kiloden kan ikkekan ikke kvantifiseresikke kvantifiseres påkvantifiseres på noenpå noen måteden kan hellerkan heller ikkeheller ikke sammenlignesden ene medene med denmed den andreden bare er

En god idé er en sart skapning. Den kan drepes av et gjesp eller et skuldertrekk; den kan spiddes til døde av en vits eller den kan engste seg i graven ved at den rette personen rynker øyenbrynene. -Idé
en-god-idé-er-sart-skapning-den-kan-drepes-av-et-gjesp-eller-et-skuldertrekk-den-kan-spiddes-til-dø-av-vits-eller-den-kan-engste-seg-i-graven-ved
Ingen maske kan skjule kjærligheten der den er, eller gi inntrykk av den der den ikke er. -François de La Rochefoucauld
ingen-maske-kan-skjule-kjærligheten-der-den-er-eller-gi-inntrykk-av-den-der-den-ikke-er
Det er ikke det hinder du ikke kan overkomme, den utfordring du ikke kan møte, den frykt du ikke kan overvinne, uansett hvor umulig det noen ganger kan se ut. -Utfordring
det-er-ikke-det-hinder-du-ikke-kan-overkomme-den-utfordring-du-ikke-kan-møte-den-frykt-du-ikke-kan-overvinne-uansett-hvor-umulig-det-noen-ganger-kan
Jeg kan to melodier. Den ene er «Yankee Doodle», og den andre er ikke. -Musikk
jeg-kan-to-melodier-den-ene-er-yankee-doodle-og-den-andre-er-ikke