Kjærligheten er en kraft som enten kan løfte oss eller ødelegge oss. Den kan føre oss fra himmel til helvete i løpet av sekunder. Men det er verdt risikoen. Kjærlighet er den viktigste følelsen vi har i livet.


kjærligheten-er-kraft-som-enten-kan-løfte-oss-eller-ødelegge-oss-den-kan-føre-oss-fra-himmel-til-helvete-i-løpet-av-sekunder-men-det-er-verdt
kjærlighet erkjærlighetenerkraftsomentenkanløfteossellerødeleggeossdenførefrahimmeltilhelveteløpetavsekundermendetverdtrisikoenkjærlighetdenviktigstefølelsenviharlivetkjærligheten erer enen kraftkraft somsom entenenten kankan løfteløfte ossoss ellereller ødeleggeødelegge ossden kankan føreføre ossoss frafra himmelhimmel tiltil helvetehelvete ii løpetløpet avav sekundermen detdet erer verdtverdt risikoenkjærlighet erer denden viktigsteviktigste følelsenfølelsen vivi harhar ii livetkjærligheten er ener en kraften kraft somkraft som entensom enten kanenten kan løftekan løfte ossløfte oss elleross eller ødeleggeeller ødelegge ossden kan førekan føre ossføre oss fraoss fra himmelfra himmel tilhimmel til helvetetil helvete ihelvete i løpeti løpet avløpet av sekundermen det erdet er verdter verdt risikoenkjærlighet er dener den viktigsteden viktigste følelsenviktigste følelsen vifølelsen vi harvi har ihar i livet

Kjærligheten kommer til oss uten noe forvarsel, og når den først er gitt oss, kan den aldri tas fra oss. Det må vi huske. -Linda Olsson
kjærligheten-kommer-til-oss-uten-noe-forvarsel-og-når-den-først-er-gitt-oss-kan-den-aldri-tas-fra-oss-det-må-vi-huske
Den beste måten vi kan venne oss til å like det arbeidet vi har på, er å forestille oss hvordan livet ville arte seg uten. -Ukjent
den-beste-måten-vi-kan-venne-oss-til-å-like-det-arbeidet-vi-har-på-er-å-forestille-oss-hvordan-livet-ville-arte-seg-uten
Jeg tror den viktigste livsoppgaven vi alle har fått, er å bli det beste av oss selv – uansett hvor vanskelig livet kan være. -Være seg selv
jeg-tror-den-viktigste-livsoppgaven-vi-alle-har-fått-er-å-bli-det-beste-av-oss-selv-uansett-hvor-vanskelig-livet-kan-være