Kirken bør høyt og offentlig si at helvete ikke finnes. Helvete kan man oppleve her og nå, kjenne det i sine egne liv og se det på TV, men å true med at folk vil brenne i helvetet etter døden, er stygt.


kirken-bør-høyt-og-offentlig-at-helvete-ikke-finnes-helvete-kan-man-oppleve-her-og-nå-kjenne-det-i-sine-egne-liv-og-se-det-på-tv-men-å-true-med
helvetekirkenbørhøytogoffentligathelveteikkefinneshelvetekanmanoppleveherkjennedetsineegnelivsetvmentruemedfolkvilbrennehelvetetetterdødenerstygtkirken børbør høythøyt ogog offentligoffentlig sisi atat helvetehelvete ikkeikke finneshelvete kankan manman oppleveoppleve herher ogog nåkjenne detdet ii sinesine egneegne livliv ogog sese detdet påpå tvmen åå truetrue medmed atat folkfolk vilvil brennebrenne ii helvetethelvetet etteretter dødener stygtkirken bør høytbør høyt oghøyt og offentligog offentlig sioffentlig si atsi at helveteat helvete ikkehelvete ikke finneshelvete kan mankan man oppleveman oppleve heroppleve her ogher og nåkjenne det idet i sinei sine egnesine egne livegne liv ogliv og seog se detse det pådet på tvmen å trueå true medtrue med atmed at folkat folk vilfolk vil brennevil brenne ibrenne i helveteti helvetet etterhelvetet etter døden

I kristendommen er det som om Gud sier til menneskene: Spill ikke tragedie, dvs. himmel og helvete på jorden. Jeg har forbeholdt meg himmel og helvete. -Ludwig Wittgenstein
i-kristendommen-er-det-som-om-gud-sier-til-menneskene-spill-ikke-tragedie-dvs-himmel-og-helvete-på-jorden-jeg-har-forbeholdt-meg-himmel-og-helvete
Et helt liv i lykke! Ingen vil holde det ut. Det ville være helvete på jord. -Lykke
et-helt-liv-i-lykke-ingen-vil-holde-det-ut-det-ville-være-helvete-på-jord
Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett så lenge det ikke kan benyttes i himmel og helvete. -Edvard Munch
fotografiapparatet-kan-ikke-konkurrere-med-pensel-og-palett-så-lenge-det-ikke-kan-benyttes-i-himmel-og-helvete
Jeg synes det er urimelig å tenke seg at Gud skulle ha overvunnet døden, men ikke helvetet. -Rosemarie Köhn
jeg-synes-det-er-urimelig-å-tenke-seg-at-gud-skulle-overvunnet-døden-men-ikke-helvetet