Kineserne sier det er bedre å mangle mat i tre dager enn å mangle te i en dag.


kineserne-sier-det-er-bedre-å-mangle-mat-i-tre-dager-enn-å-mangle-te-i-dag
tekinesernesierdeterbedremanglemattredagerenntedagkineserne siersier detdet erer bedrebedre åå manglemangle matmat ii tretre dagerdager ennenn åå manglemangle tete ien dagkineserne sier detsier det erdet er bedreer bedre åbedre å mangleå mangle matmangle mat imat i trei tre dagertre dager enndager enn åenn å mangleå mangle temangle te ite i eni en dagkineserne sier det ersier det er bedredet er bedre åer bedre å manglebedre å mangle matå mangle mat imangle mat i tremat i tre dageri tre dager enntre dager enn ådager enn å mangleenn å mangle teå mangle te imangle te i ente i en dagkineserne sier det er bedresier det er bedre ådet er bedre å mangleer bedre å mangle matbedre å mangle mat iå mangle mat i tremangle mat i tre dagermat i tre dager enni tre dager enn åtre dager enn å mangledager enn å mangle teenn å mangle te iå mangle te i enmangle te i en dag

Ingen mat smaker bedre enn den en et sjøl. -Mat
ingen-mat-smaker-bedre-enn-den-et-sjøl
I mange dager levde vi bare på mat og vann. -Mat
i-mange-dager-levde-vi-bare-på-mat-og-vann
Det er bedre med en klem om dagen enn en dag i klemme. -Ukjent
det-er-bedre-med-klem-om-dagen-enn-dag-i-klemme
Jeg vil heller leve to dager på jorden enn tusen dager i historien. -Molière
jeg-vil-heller-leve-to-dager-på-jorden-enn-tusen-dager-i-historien
I våre dager er dessuten et skjegg det eneste en kvinne ikke kan prestere bedre enn en mann, og om hun kunne, da ville hun bare høste bifall for det i et sirkus. -John Steinbeck
i-våre-dager-er-dessuten-et-skjegg-det-eneste-kvinne-ikke-kan-prestere-bedre-enn-mann-og-om-hun-kunne-da-ville-hun-bare-høste-bifall-for-det-i-et
Jeg begynte på en slankekur, kuttet ut alkohol og fet mat, og på fjorten dager ble jeg kvitt to uker. -Slanking og kalorier
jeg-begynte-på-slankekur-kuttet-ut-alkohol-og-fet-mat-og-på-fjorten-dager-ble-jeg-kvitt-to-uker