Kaos er å avvise alt du har lært, kaos er å være deg selv.


kaos-er-å-avvise-alt-du-har-lært-kaos-er-å-være-deg-selv
kaoskaoseravvisealtduharlærtkaosværedegselvkaos erer åå avviseavvise altalt dudu harhar lærtkaos erer åå værevære degdeg selvkaos er åer å avviseå avvise altavvise alt dualt du hardu har lærtkaos er åer å væreå være degvære deg selvkaos er å avviseer å avvise altå avvise alt duavvise alt du haralt du har lærtkaos er å væreer å være degå være deg selvkaos er å avvise alter å avvise alt duå avvise alt du haravvise alt du har lærtkaos er å være deger å være deg selv

Heller et kreativt kaos enn et velordnet hjem. -Hjem
heller-et-kreativt-kaos-enn-et-velordnet-hjem
Å skrive krim er som husarbeid, du rydder opp i kaos. -Unni Lindell
Å-skrive-krim-er-som-husarbeid-du-rydder-opp-i-kaos
Det er bare de dumme som rydder - geniene behersker kaos. -Ukjent
det-er-bare-dumme-som-rydder-geniene-behersker-kaos