Jeg vil ikke være med på å utvanne likestillingen eller omdøpe den til noe annet. Hvis noen oppfatter den som usexy, får vi sørge for at den blir mer moderne.


jeg-vil-ikke-være-med-på-å-utvanne-likestillingen-eller-omdøpe-den-til-noe-annet-hvis-noen-oppfatter-den-som-usexy-får-vi-sørge-for-at-den-blir
kristin milejegvilikkeværemedutvannelikestillingenelleromdøpedentilnoeannethvisnoenoppfattersomusexyfårvisørgeforatblirmermodernejeg vilvil ikkeikke værevære medmed påå utvanneutvanne likestillingenlikestillingen ellereller omdøpeomdøpe denden tiltil noenoe annethvis noennoen oppfatteroppfatter denden somsom usexyfår vivi sørgesørge forat denden blirblir mermer modernejeg vil ikkevil ikke væreikke være medvære med påmed på åpå å utvanneå utvanne likestillingenutvanne likestillingen ellerlikestillingen eller omdøpeeller omdøpe denomdøpe den tilden til noetil noe annethvis noen oppfatternoen oppfatter denoppfatter den somden som usexyfår vi sørgevi sørge forsørge for atfor at denat den blirden blir merblir mer moderne

Den som ikke liker noen, er mye mer ulykkelig enn den som ikke blir likt av noen. -César Vichard de Saint-Réal
den-som-ikke-liker-noen-er-mye-mer-ulykkelig-enn-den-som-ikke-blir-likt-av-noen
Jeg vil helst ikke være noen eller noe, men bare være. -Være til
jeg-vil-helst-ikke-være-noen-eller-noe-men-bare-være
Solen, med alle sine planeter som kretser rundt den og er avhengig av den, kan fremdeles modne en drueklase som om den ikke hadde noe annet i universet å gjøre. -Sol
solen-med-alle-sine-planeter-som-kretser-rundt-den-og-er-avhengig-av-den-kan-fremdeles-modne-drueklase-som-om-den-ikke-hadde-noe-annet-i-universet-å
Venn deg til å reagere positivt på en ny idé. Begynn med å finne alle grunnene til at den er god. Det vil alltid være folk nok til å fortelle deg hvorfor den ikke er noe tess. -Ukjent
venn-deg-til-å-reagere-positivt-på-ny-idé-begynn-med-å-finne-alle-grunnene-til-at-den-er-god-det-vil-alltid-være-folk-nok-til-å-fortelle-deg