Jeg vil heller underholde og håpe at folk lærer noe, enn å utdanne og håpe at de blir underholdt.


jeg-vil-heller-underholde-og-håpe-at-folk-lærer-noe-enn-å-utdanne-og-håpe-at-blir-underholdt
underholdningjegvilhellerunderholdeoghåpeatfolklærernoeennutdanneblirunderholdtjeg vilvil hellerheller underholdeunderholde ogog håpehåpe atat folkfolk lærerlærer noeenn åå utdanneutdanne ogog håpehåpe atat dede blirblir underholdtjeg vil hellervil heller underholdeheller underholde ogunderholde og håpeog håpe athåpe at folkat folk lærerfolk lærer noeenn å utdanneå utdanne ogutdanne og håpeog håpe athåpe at deat de blirde blir underholdtjeg vil heller underholdevil heller underholde ogheller underholde og håpeunderholde og håpe atog håpe at folkhåpe at folk lærerat folk lærer noeenn å utdanne ogå utdanne og håpeutdanne og håpe atog håpe at dehåpe at de blirat de blir underholdtjeg vil heller underholde ogvil heller underholde og håpeheller underholde og håpe atunderholde og håpe at folkog håpe at folk lærerhåpe at folk lærer noeenn å utdanne og håpeå utdanne og håpe atutdanne og håpe at deog håpe at de blirhåpe at de blir underholdt

Folk vil betale mer for å bli underholdt enn utdannet. -Underholdning
folk-vil-betale-mer-for-å-bli-underholdt-enn-utdannet
De tre viktigste forutsetningene for lykke er: Noe å gjøre, noen å elske og noe å håpe på. -Lykke
de-tre-viktigste-forutsetningene-for-lykke-er-noe-å-gjøre-noen-å-elske-og-noe-å-håpe-på
Å håpe vil si å dementere fremtiden. -Håp
Å-håpe-vil-å-dementere-fremtiden
Å være optimist er å se et elendig fjernsynsprogram og håpe at reprisen blir bedre. -Sven Sabroe
Å-være-optimist-er-å-se-et-elendig-fjernsynsprogram-og-håpe-at-reprisen-blir-bedre
Bitterhet er som å drikke gift og håpe det vil ta livet av dine fiender. -Nelson Mandela
bitterhet-er-som-å-drikke-gift-og-håpe-det-vil-ta-livet-av-dine-fiender
Det å håpe det er noe underlig, ja noe meget besynderlig. -Knut Hamsun
det-å-håpe-det-er-noe-underlig-ja-noe-meget-besynderlig