Jeg vil forske meg frem til det ujålete og usminkede. Hvorfor skal vi synge så pent? Musikk er blitt så kjedelig.


jeg-vil-forske-meg-frem-til-det-ujålete-og-usminkede-hvorfor-skal-vi-synge-så-pent-musikk-er-blitt-så-kjedelig
sangjegvilforskemegfremtildetujåleteogusminkedehvorforskalvisyngepentmusikkerblittkjedeligjeg vilvil forskeforske megmeg fremfrem tiltil detdet ujåleteujålete ogog usminkedeskal vivi syngesynge såså pentmusikk erer blittblitt såså kjedeligjeg vil forskevil forske megforske meg fremmeg frem tilfrem til dettil det ujåletedet ujålete ogujålete og usminkedehvorfor skal viskal vi syngevi synge såsynge så pentmusikk er blitter blitt såblitt så kjedeligjeg vil forske megvil forske meg fremforske meg frem tilmeg frem til detfrem til det ujåletetil det ujålete ogdet ujålete og usminkedehvorfor skal vi syngeskal vi synge såvi synge så pentmusikk er blitt såer blitt så kjedeligjeg vil forske meg fremvil forske meg frem tilforske meg frem til detmeg frem til det ujåletefrem til det ujålete ogtil det ujålete og usminkedehvorfor skal vi synge såskal vi synge så pentmusikk er blitt så kjedelig

Jeg forstår aldri hvorfor en ting skal bli så meget sannere om den blir kjedelig fortalt. -Humor
jeg-forstår-aldri-hvorfor-ting-skal-bli-så-meget-sannere-om-den-blir-kjedelig-fortalt
Det er så mye jeg skal komme tilbake til og så lite å se frem til at jeg nesten mister av syne hvor jeg skal. -Mål
det-er-så-mye-jeg-skal-komme-tilbake-til-og-så-lite-å-se-frem-til-at-jeg-nesten-mister-av-syne-hvor-jeg-skal
All musikk er folkemusikk. Jeg har aldri hørt en hest synge! -Musikk
all-musikk-er-folkemusikk-jeg-har-aldri-hørt-hest-synge
Jeg vil heller at folk i ettertid skal spørre hvorfor jeg ikke har fått noen statue, enn at de skal spørre hvorfor jeg har fått en. -Monument
jeg-vil-heller-at-folk-i-ettertid-skal-spørre-hvorfor-jeg-ikke-har-fått-noen-statue-enn-at-skal-spørre-hvorfor-jeg-har-fått
Min store drøm er at folk skal komme på konsertene våre for å høre meg synge, ikke for å se på meg. -Marion Ravn
min-store-drøm-er-at-folk-skal-komme-på-konsertene-våre-for-å-høre-meg-synge-ikke-for-å-se-på-meg
På ski har jeg rent; jeg har spurt meg frem; de frittet hvor jeg skulle; jeg svarte: jeg skal hjem. -Henrik Ibsen
på-ski-har-jeg-rent-jeg-har-spurt-meg-frem-frittet-hvor-jeg-skulle-jeg-svarte-jeg-skal-hjem