Jeg vet at man ikke skal gi dyrene menneskelige egenskaper, men jeg gjør det likevel, og jeg er overbevist om at Kiril kattliggjør meg.


jeg-vet-at-man-ikke-skal-gi-dyrene-menneskelige-egenskaper-men-jeg-gjør-det-likevel-og-jeg-er-overbevist-om-at-kiril-kattliggjør-meg
kattjegvetatmanikkeskalgidyrenemenneskeligeegenskapermenjeggjørdetlikevelogeroverbevistomkirilkattliggjørmegjeg vetvet atat manman ikkeikke skalskal gigi dyrenedyrene menneskeligemenneskelige egenskapermen jegjeg gjørgjør detdet likevelog jegjeg erer overbevistoverbevist omom atat kirilkiril kattliggjørkattliggjør megjeg vet atvet at manat man ikkeman ikke skalikke skal giskal gi dyrenegi dyrene menneskeligedyrene menneskelige egenskapermen jeg gjørjeg gjør detgjør det likevelog jeg erjeg er overbevister overbevist omoverbevist om atom at kirilat kiril kattliggjørkiril kattliggjør megjeg vet at manvet at man ikkeat man ikke skalman ikke skal giikke skal gi dyreneskal gi dyrene menneskeligegi dyrene menneskelige egenskapermen jeg gjør detjeg gjør det likevelog jeg er overbevistjeg er overbevist omer overbevist om atoverbevist om at kirilom at kiril kattliggjørat kiril kattliggjør megjeg vet at man ikkevet at man ikke skalat man ikke skal giman ikke skal gi dyreneikke skal gi dyrene menneskeligeskal gi dyrene menneskelige egenskapermen jeg gjør det likevelog jeg er overbevist omjeg er overbevist om ater overbevist om at kiriloverbevist om at kiril kattliggjørom at kiril kattliggjør meg

Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Jeg føler meg som Zsa Zsa Gabor sjette mann. Jeg vet hva jeg må gjøre, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det interessant. -Gjøre
jeg-føler-meg-som-zsa-zsa-gabor-sjette-mann-jeg-vet-hva-jeg-må-gjøre-men-jeg-vet-ikke-hvordan-jeg-skal-gjøre-det-interessant
Jeg tror at jeg vil sette godhet høyest av alle menneskelige egenskaper. -Godhet
jeg-tror-at-jeg-vil-sette-godhet-høyest-av-alle-menneskelige-egenskaper
Jeg vet ikke hvor jeg skal denne gangen, men jeg vet jeg skal reise langt ... -Reise
jeg-vet-ikke-hvor-jeg-skal-denne-gangen-men-jeg-vet-jeg-skal-reise-langt