Jeg tror vi har godt av å roe ned og bare sløve. Egentlig bør vi sløve helt til vi kjeder oss. Det er da vi blir kreative.


jeg-tror-vi-har-godt-av-å-roe-ned-og-bare-sløve-egentlig-bør-vi-sløve-helt-til-vi-kjeder-oss-det-er-da-vi-blir-kreative
kreativitetjegtrorvihargodtavroenedogbaresløveegentligbørsløvehelttilkjederossdeterdablirkreativejeg trorvi harhar godtgodt avav åå roeroe nedned ogog barebare sløveegentlig børbør vivi sløvesløve helthelt tiltil vivi kjederkjeder ossdet erer dada vivi blirblir kreativejeg tror vitror vi harvi har godthar godt avgodt av åav å roeå roe nedroe ned ogned og bareog bare sløveegentlig bør vibør vi sløvevi sløve heltsløve helt tilhelt til vitil vi kjedervi kjeder ossdet er daer da vida vi blirvi blir kreativejeg tror vi hartror vi har godtvi har godt avhar godt av ågodt av å roeav å roe nedå roe ned ogroe ned og barened og bare sløveegentlig bør vi sløvebør vi sløve heltvi sløve helt tilsløve helt til vihelt til vi kjedertil vi kjeder ossdet er da vier da vi blirda vi blir kreativejeg tror vi har godttror vi har godt avvi har godt av åhar godt av å roegodt av å roe nedav å roe ned ogå roe ned og bareroe ned og bare sløveegentlig bør vi sløve heltbør vi sløve helt tilvi sløve helt til visløve helt til vi kjederhelt til vi kjeder ossdet er da vi blirer da vi blir kreative

Nå kysser du meg for å roe meg ned. Det viser hvor lenge vi har vært gift. -Ekteskap
nå-kysser-du-meg-for-å-roe-meg-ned-det-viser-hvor-lenge-vi-har-vært-gift
Jeg tror ikke at mennesket er ondt, eller at mennesket er godt, - jeg tror at mennesket er delvis ondt og delvis godt. Hvilken side som skal få vokse og utvikle seg, avhenger av oss selv. -Menneskenaturen
jeg-tror-ikke-at-mennesket-er-ondt-eller-at-mennesket-er-godt-jeg-tror-at-mennesket-er-delvis-ondt-og-delvis-godt-hvilken-side-som-skal-få-vokse
Til tross for at vi har for øye all vår elendighet, som knuger oss ned og tar strupetak på oss, eier vi i oss et ukuelig instinkt som løfter oss opp. -Blaise Pascal
til-tross-for-at-vi-har-for-øye-all-vår-elendighet-som-knuger-oss-ned-og-tar-strupetak-på-oss-eier-vi-i-oss-et-ukuelig-instinkt-som-løfter-oss
Det er ille når to ektefeller kjeder hverandre, men den er langt verre hvis bare den ene kjeder den andre. -Ekteskap
det-er-ille-når-to-ektefeller-kjeder-hverandre-men-den-er-langt-verre-hvis-bare-den-ene-kjeder-den-andre
Jeg tror alle har godt av å unne seg en Rolls-Royce av og til. -Per Christian Ellefsen
jeg-tror-alle-har-godt-av-å-unne-seg-rolls-royce-av-og-til