Jeg tror på rosa. Jeg tror at latter er den beste kaloribrenneren. Jeg tror på kyssing, mye kyssing. Jeg tror på å være sterk når alt synes å gå galt. Jeg tror at fornøyde jenter er de peneste jentene. Jeg tror at i morgen er en annen dag, og jeg tror på mirakler.


jeg-tror-på-rosa-jeg-tror-at-latter-er-den-beste-kaloribrenneren-jeg-tror-på-kyssing-mye-kyssing-jeg-tror-på-å-være-sterk-når-alt-synes-å
audrey hepburnjegtrorrosaatlattererdenbestekaloribrennerenkyssingmyekyssingværesterknåraltsynesgaltfornøydejenterpenestejentenemorgenannendagogjegmiraklerjeg trorpå rosajeg trorat latterlatter erer denden bestebeste kaloribrennerenjeg trorpå kyssingmye kyssingjeg trorå værevære sterksterk nårnår altalt synessynes ågå galtjeg trorat fornøydefornøyde jenterjenter erer dede penestepeneste jentenejeg trorat ii morgenmorgen erer enen annenannen dagog jegjeg trorpå miraklerjeg tror påtror på rosajeg tror attror at latterat latter erlatter er dener den besteden beste kaloribrennerenjeg tror påtror på kyssingjeg tror påtror på åpå å væreå være sterkvære sterk nårsterk når altnår alt synesalt synes åsynes å gåå gå galtjeg tror attror at fornøydeat fornøyde jenterfornøyde jenter erjenter er deer de penestede peneste jentenejeg tror attror at iat i morgeni morgen ermorgen er ener en annenen annen dagog jeg trorjeg tror påtror på mirakler

Jeg tror på kjærlighetens overbevisende kraft. Jeg forstår den ikke. Jeg tror den må være den mest velduftende blomsten av de alle i livets tornekratt. -Kjærlighet - virkning
jeg-tror-på-kjærlighetens-overbevisende-kraft-jeg-forstår-den-ikke-jeg-tror-den-må-være-den-mest-velduftende-blomsten-av-alle-i-livets
Jeg tror at folk tror det de tror de tror. -Tro
jeg-tror-at-folk-tror-det-tror-tror
Jeg tror ikke på sjangere, jeg tror på musikk som har et punkt hvor du treffer et annet menneske. -Ole Paus
jeg-tror-ikke-på-sjangere-jeg-tror-på-musikk-som-har-et-punkt-hvor-du-treffer-et-annet-menneske
Jeg tror på en himmel som er høyere enn min egen isse, og jeg tror på mer enn astronomi. -Anders Rogg
jeg-tror-på-himmel-som-er-høyere-enn-min-egen-isse-og-jeg-tror-på-mer-enn-astronomi
Jeg tror vi er tjent med å ha politikere som er som folk flest. Og jeg tror ikke på A4-perfekte mennesker som aldri har gjort en feil. -Politiker
jeg-tror-vi-er-tjent-med-å-politikere-som-er-som-folk-flest-og-jeg-tror-ikke-på-a4-perfekte-mennesker-som-aldri-har-gjort-feil
Jeg har vært gjennom mye i mitt liv og burde ikke ha overlevd alt sammen. Jeg tror jeg er fredet. -Medgang og motgang
jeg-har-vært-gjennom-mye-i-mitt-liv-og-burde-ikke-overlevd-alt-sammen-jeg-tror-jeg-er-fredet