Jeg tror på at man må være seg selv og følge drømmene sine, selv om andre tror de umulig lar seg gjennomføre.


jeg-tror-på-at-man-må-være-seg-selv-og-følge-drømmene-sine-selv-om-andre-tror-umulig-lar-seg-gjennomføre
drømjegtroratmanværesegselvogfølgedrømmenesineomandreumuliglargjennomførejeg trorpå atat manman måmå værevære segseg selvselv ogog følgefølge drømmenedrømmene sineselv omandre trorde umuligumulig larlar segseg gjennomførejeg tror påtror på atpå at manat man måman må væremå være segvære seg selvseg selv ogselv og følgeog følge drømmenefølge drømmene sineselv om andreom andre trorandre tror detror de umuligde umulig larumulig lar seglar seg gjennomførejeg tror på attror på at manpå at man måat man må væreman må være segmå være seg selvvære seg selv ogseg selv og følgeselv og følge drømmeneog følge drømmene sineselv om andre trorom andre tror deandre tror de umuligtror de umulig larde umulig lar segumulig lar seg gjennomførejeg tror på at mantror på at man måpå at man må væreat man må være segman må være seg selvmå være seg selv ogvære seg selv og følgeseg selv og følge drømmeneselv og følge drømmene sineselv om andre tror deom andre tror de umuligandre tror de umulig lartror de umulig lar segde umulig lar seg gjennomføre

Å nyte og å la andre nyte, uten å skade verken seg selv eller andre: det tror jeg er summen av moralen. -Moral
Å-nyte-og-å-andre-nyte-uten-å-skade-verken-seg-selv-eller-andre-det-tror-jeg-er-summen-av-moralen
Kjærligheten har samme virkning som alkohol. Jo mer man mister kontrollen over seg selv, jo mer tror man at man behersker situasjonen. -Kjærlighet - virkning
kjærligheten-har-samme-virkning-som-alkohol-jo-mer-man-mister-kontrollen-over-seg-selv-jo-mer-tror-man-at-man-behersker-situasjonen
Jeg tror ikke at mennesket er ondt, eller at mennesket er godt, - jeg tror at mennesket er delvis ondt og delvis godt. Hvilken side som skal få vokse og utvikle seg, avhenger av oss selv. -Menneskenaturen
jeg-tror-ikke-at-mennesket-er-ondt-eller-at-mennesket-er-godt-jeg-tror-at-mennesket-er-delvis-ondt-og-delvis-godt-hvilken-side-som-skal-få-vokse
Jeg tror fordi det ikke lar seg fatte med fornuften. -Tertullian
jeg-tror-fordi-det-ikke-lar-seg-fatte-med-fornuften
Suksess er farlig. Man begynner å kopiere seg selv, og det å kopiere seg selv er farligere enn å kopiere andre. -Suksess
suksess-er-farlig-man-begynner-å-kopiere-seg-selv-og-det-å-kopiere-seg-selv-er-farligere-enn-å-kopiere-andre