Jeg tror ikke på sjangere, jeg tror på musikk som har et punkt hvor du treffer et annet menneske.


jeg-tror-ikke-på-sjangere-jeg-tror-på-musikk-som-har-et-punkt-hvor-du-treffer-et-annet-menneske
ole pausjegtrorikkesjangerejegmusikksomharetpunkthvordutrefferannetmenneskejeg trorikke påpå sjangerejeg trorpå musikkmusikk somsom harhar etet punktpunkt hvordu treffertreffer etet annetannet menneskejeg tror ikketror ikke påikke på sjangerejeg tror påtror på musikkpå musikk sommusikk som harsom har ethar et punktet punkt hvorpunkt hvor duhvor du trefferdu treffer ettreffer et annetet annet menneskejeg tror ikke påtror ikke på sjangerejeg tror på musikktror på musikk sompå musikk som harmusikk som har etsom har et punkthar et punkt hvoret punkt hvor dupunkt hvor du trefferhvor du treffer etdu treffer et annettreffer et annet menneskejeg tror ikke på sjangerejeg tror på musikk somtror på musikk som harpå musikk som har etmusikk som har et punktsom har et punkt hvorhar et punkt hvor duet punkt hvor du trefferpunkt hvor du treffer ethvor du treffer et annetdu treffer et annet menneske

Jeg tror at den største lykke er oppgåen i et annet menneske. -Lykke
jeg-tror-at-den-største-lykke-er-oppgå-i-et-annet-menneske
Jeg tror vi er tjent med å ha politikere som er som folk flest. Og jeg tror ikke på A4-perfekte mennesker som aldri har gjort en feil. -Politiker
jeg-tror-vi-er-tjent-med-å-politikere-som-er-som-folk-flest-og-jeg-tror-ikke-på-a4-perfekte-mennesker-som-aldri-har-gjort-feil
Jeg tror på engler. ... Når ting er som vanskeligst og jeg ikke ser noen løsning, så går jeg plutselig på et menneske som forandrer alt. -Herborg Kråkevik
jeg-tror-på-engler-når-ting-er-som-vanskeligst-og-jeg-ikke-noen-løsning-så-går-jeg-plutselig-på-et-menneske-som-forandrer-alt