Jeg tror det er en illusjon å kunne nå fram til virkelig dyp forståelse av det annet kjønn.


jeg-tror-det-er-illusjon-å-kunne-nå-fram-til-virkelig-dyp-forståelse-av-det-annet-kjønn
kjønnjegtrordeterillusjonkunneframtilvirkeligdypforståelseavannetkjønnjeg trordet erer enen illusjonillusjon åå kunnekunne nånå framfram tiltil virkeligvirkelig dypdyp forståelseforståelse avav detdet annetannet kjønnjeg tror dettror det erdet er ener en illusjonen illusjon åillusjon å kunneå kunne nåkunne nå framnå fram tilfram til virkeligtil virkelig dypvirkelig dyp forståelsedyp forståelse avforståelse av detav det annetdet annet kjønnjeg tror det ertror det er endet er en illusjoner en illusjon åen illusjon å kunneillusjon å kunne nåå kunne nå framkunne nå fram tilnå fram til virkeligfram til virkelig dyptil virkelig dyp forståelsevirkelig dyp forståelse avdyp forståelse av detforståelse av det annetav det annet kjønnjeg tror det er entror det er en illusjondet er en illusjon åer en illusjon å kunneen illusjon å kunne nåillusjon å kunne nå framå kunne nå fram tilkunne nå fram til virkelignå fram til virkelig dypfram til virkelig dyp forståelsetil virkelig dyp forståelse avvirkelig dyp forståelse av detdyp forståelse av det annetforståelse av det annet kjønn

Hvorfor tror dere menn alltid at det er hulemannen som gjør mest inntrykk på det annet kjønn? -Menn
hvorfor-tror-dere-menn-alltid-at-det-er-hulemannen-som-gjør-mest-inntrykk-på-det-annet-kjønn
En god forenkling viser dyp forståelse. -Erik Lerdahl
en-god-forenkling-viser-dyp-forståelse
For å lykkes hos det annet kjønn, bør man si at man er impotent. Enhver kvinne blir da straks grepet av en uimotståelig trang til å motbevise det. -Sex og erotikk
for-å-lykkes-hos-det-annet-kjønn-bør-man-at-man-er-impotent-enhver-kvinne-blir-da-straks-grepet-av-uimotståelig-trang-til-å-motbevise-det
Jeg tror jeg kan skrive rent og klart nå, for jeg kjenner virkelig ikke mer til vrede. I hvert fall ikke til hat. -Georges Bernanos
jeg-tror-jeg-kan-skrive-rent-og-klart-nå-for-jeg-kjenner-virkelig-ikke-mer-til-vrede-i-hvert-fall-ikke-til-hat