Jeg tror den viktigste livsoppgaven vi alle har fått, er å bli det beste av oss selv – uansett hvor vanskelig livet kan være.


jeg-tror-den-viktigste-livsoppgaven-vi-alle-har-fått-er-å-bli-det-beste-av-oss-selv-uansett-hvor-vanskelig-livet-kan-være
være seg selvjegtrordenviktigstelivsoppgavenvialleharfåtterblidetbesteavossselvuansetthvorvanskeliglivetkanværejeg trorden viktigsteviktigste livsoppgavenlivsoppgaven vivi allealle harhar fåtter åå blibli detdet bestebeste avav ossoss selvselv –– uansettuansett hvorvanskelig livetlivet kankan værejeg tror dentror den viktigsteden viktigste livsoppgavenviktigste livsoppgaven vilivsoppgaven vi allevi alle haralle har fåtter å bliå bli detbli det bestedet beste avbeste av ossav oss selvoss selv –selv – uansett– uansett hvoruansett hvor vanskelighvor vanskelig livetvanskelig livet kanlivet kan værejeg tror den viktigstetror den viktigste livsoppgavenden viktigste livsoppgaven viviktigste livsoppgaven vi allelivsoppgaven vi alle harvi alle har fåtter å bli detå bli det bestebli det beste avdet beste av ossbeste av oss selvav oss selv –oss selv – uansettselv – uansett hvor– uansett hvor vanskeliguansett hvor vanskelig livethvor vanskelig livet kanvanskelig livet kan værejeg tror den viktigste livsoppgaventror den viktigste livsoppgaven viden viktigste livsoppgaven vi alleviktigste livsoppgaven vi alle harlivsoppgaven vi alle har fåtter å bli det besteå bli det beste avbli det beste av ossdet beste av oss selvbeste av oss selv –av oss selv – uansettoss selv – uansett hvorselv – uansett hvor vanskelig– uansett hvor vanskelig livetuansett hvor vanskelig livet kanhvor vanskelig livet kan være

Jeg har stor glede av å snakke med de gamle. De har tilbakelagt den veien vi alle skal gå og vet hvor den er ujevn og vanskelig og hvor den er jevn og lett. -Platon
jeg-har-stor-glede-av-å-snakke-med-gamle-de-har-tilbakelagt-den-veien-vi-alle-skal-gå-og-vet-hvor-den-er-ujevn-og-vanskelig-og-hvor-den-er-jevn-og
Den beste måten vi kan venne oss til å like det arbeidet vi har på, er å forestille oss hvordan livet ville arte seg uten. -Ukjent
den-beste-måten-vi-kan-venne-oss-til-å-like-det-arbeidet-vi-har-på-er-å-forestille-oss-hvordan-livet-ville-arte-seg-uten
Jeg må arbeide hvis jeg skal bære livet. Alle mine levedager, så lenge jeg kan minnes, har jeg arbeidet, og det har vært min beste og eneste glede. -Henrik Ibsen
jeg-må-arbeide-hvis-jeg-skal-bære-livet-alle-mine-levedager-så-lenge-jeg-kan-minnes-har-jeg-arbeidet-og-det-har-vært-min-beste-og-eneste-glede
Jeg tror at selv den beste mor aldri kan erstatte en god barnehage. -Eva Bratholm
jeg-tror-at-selv-den-beste-mor-aldri-kan-erstatte-god-barnehage