Jeg tror at kvinner ser meg på coveret av magasiner og tenker at jeg aldri har en kvise eller poser under øynene. Men de må innse at det er etter to timer med hårstyling og sminke, i tillegg til retusjering. Selv ikke jeg ser ut som Cindy Crawford når jeg står opp.


jeg-tror-at-kvinner-meg-på-coveret-av-magasiner-og-tenker-at-jeg-aldri-har-kvise-eller-poser-under-øynene-men-må-innse-at-det-er-etter-to-timer
kvinner og utseendejegtroratkvinnermegcoveretavmagasinerogtenkerjegaldriharkviseellerposerunderøynenemeninnsedeterettertotimermedhårstylingsminketilleggtilretusjeringselvikkeutsomcindycrawfordnårståroppjeg trorat kvinnerkvinner serser megmeg påpå coveretcoveret avav magasinermagasiner ogog tenkertenker atat jegjeg aldrialdri harhar enen kvisekvise ellereller poserposer underunder øynenemen demå innseinnse atat detdet erer ettertimer medmed hårstylinghårstyling ogog sminkei tilleggtillegg tiltil retusjeringselv ikkeikke jegjeg serser utut somsom cindycindy crawfordcrawford nårnår jegjeg stårstår oppjeg tror attror at kvinnerat kvinner serkvinner ser megser meg påmeg på coveretpå coveret avcoveret av magasinerav magasiner ogmagasiner og tenkerog tenker attenker at jegat jeg aldrijeg aldri haraldri har enhar en kviseen kvise ellerkvise eller posereller poser underposer under øynenemen de måde må innsemå innse atinnse at detat det erdet er etteretter to timertimer med hårstylingmed hårstyling oghårstyling og sminkei tillegg tiltillegg til retusjeringselv ikke jegikke jeg serjeg ser utser ut somut som cindysom cindy crawfordcindy crawford nårcrawford når jegnår jeg stårjeg står opp

Jeg ser på ham, og han likner ikke på meg i det hele tatt. Så jeg tenker: Er jeg egentlig moren? -Madonna
jeg-på-ham-og-han-likner-ikke-på-meg-i-det-hele-tatt-så-jeg-tenker-er-jeg-egentlig-moren
Når jeg ser deg her i denne miljødebatten, kommer jeg til å tenke på flasker med små skip inni. Jeg tenker; hvordan i alle dager kom den seg inn her? -Erik Solheim
når-jeg-deg-her-i-denne-miljødebatten-kommer-jeg-til-å-tenke-på-flasker-med-små-skip-inni-jeg-tenker-hvordan-i-alle-dager-kom-den-seg-inn-her
Hver eneste morgen står jeg opp og ser gjennom Forbes sin liste over verdens rikeste. Hvis jeg ikke er der, går jeg på arbeid. -Penger og økonomi
hver-eneste-morgen-står-jeg-opp-og-gjennom-forbes-liste-over-verdens-rikeste-hvis-jeg-ikke-er-der-går-jeg-på-arbeid
Bare fordi jeg ser sexy ut på coveret av Rolling Stone, betyr det ikke at jeg er en slem pike. -Britney Spears
bare-fordi-jeg-sexy-ut-på-coveret-av-rolling-stone-betyr-det-ikke-at-jeg-er-slem-pike
Noe mykner, noe springer fram, når jeg ser inn i øynene til en søster og ser et hjerte som forstår. -Søster
noe-mykner-noe-springer-fram-når-jeg-inn-i-øynene-til-søster-og-et-hjerte-som-forstår