Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv.


jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv
frihetjegtarmegdenfrihetderliggerhemmelighetenmedfrihetensvesenmansegdeningengirossfrihetvitaselvjeg tartar megmeg denden frihetder liggerligger hemmelighetenhemmeligheten medmed frihetensfrihetens vesenman tartar segseg deningen girgir ossoss frihetvi måmå tata denden selvjeg tar megtar meg denmeg den frihetder ligger hemmelighetenligger hemmeligheten medhemmeligheten med frihetensmed frihetens vesenman tar segtar seg deningen gir ossgir oss frihetvi må tamå ta denta den selvjeg tar meg dentar meg den frihetder ligger hemmeligheten medligger hemmeligheten med frihetenshemmeligheten med frihetens vesenman tar seg deningen gir oss frihetvi må ta denmå ta den selvjeg tar meg den frihetder ligger hemmeligheten med frihetensligger hemmeligheten med frihetens vesenvi må ta den selv

Vi klamrer oss fast til dette livet, tross alt. Man tar seg den der første kaffekoppen, og så ... Så går det over. -Medgang og motgang
vi-klamrer-oss-fast-til-dette-livet-tross-alt-man-tar-seg-den-der-første-kaffekoppen-og-så-så-går-det-over
Jeg liker at en mann dominerer meg så lenge forholdet varer. Frihet for meg betyr frihet til å velge hvem jeg vil være slave for. -Melina Mercouri
jeg-liker-at-mann-dominerer-meg-så-lenge-forholdet-varer-frihet-for-meg-betyr-frihet-til-å-velge-hvem-jeg-vil-være-slave-for
Den ligger der, den bluesen. Jeg har forsonet meg med det. -Mari Boine
den-ligger-der-den-bluesen-jeg-har-forsonet-meg-med-det
Harry Hole legger ikke den moralske lista spesielt høyt for seg selv, men han tar seg da bryet med å legge den et sted. Og det er en helt for meg. Han er nokså avkledd, men ikke helt ribba. -Jo Nesbø
harry-hole-legger-ikke-den-moralske-lista-spesielt-høyt-for-seg-selv-men-han-tar-seg-da-bryet-med-å-legge-den-et-sted-og-det-er-helt-for-meg-han
Kvinner må lære at ingen gir deg makt. Du bare tar den. -Kvinner
kvinner-må-lære-at-ingen-gir-deg-makt-du-bare-tar-den