Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv.


jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv
frihetjegtarmegdenfrihetderliggerhemmelighetenmedfrihetensvesenmansegdeningengirossfrihetvitaselvjeg tartar megmeg denden frihetder liggerligger hemmelighetenhemmeligheten medmed frihetensfrihetens vesenman tartar segseg deningen girgir ossoss frihetvi måmå tata denden selvjeg tar megtar meg denmeg den frihetder ligger hemmelighetenligger hemmeligheten medhemmeligheten med frihetensmed frihetens vesenman tar segtar seg deningen gir ossgir oss frihetvi må tamå ta denta den selvjeg tar meg dentar meg den frihetder ligger hemmeligheten medligger hemmeligheten med frihetenshemmeligheten med frihetens vesenman tar seg deningen gir oss frihetvi må ta denmå ta den selvjeg tar meg den frihetder ligger hemmeligheten med frihetensligger hemmeligheten med frihetens vesenvi må ta den selv

Vi klamrer oss fast til dette livet, tross alt. Man tar seg den der første kaffekoppen, og så ... Så går det over.Jeg liker at en mann dominerer meg så lenge forholdet varer. Frihet for meg betyr frihet til å velge hvem jeg vil være slave for.Den ligger der, den bluesen. Jeg har forsonet meg med det.Båten som fyltes og sank under meg er flytt opp igjen, den ligger og gynger på bølgene med kjølen i været der oppe til luvart, og det er en mulighet for at vind og sjø vil drive den nedover mot meg så jeg kan få fatt i den og bringe den på rett kjøl igjen og stige ombord og øse den lens og legge ut på ny. Men kanskje snur vinden seg igjen og driver båten faen i vold.Harry Hole legger ikke den moralske lista spesielt høyt for seg selv, men han tar seg da bryet med å legge den et sted. Og det er en helt for meg. Han er nokså avkledd, men ikke helt ribba.Kvinner må lære at ingen gir deg makt. Du bare tar den.