Jeg tar aldri på meg et par sko før jeg har gått med dem i minst et par måneder.


jeg-tar-aldri-på-meg-et-par-sko-før-jeg-har-gått-med-dem-i-minst-et-par-måneder
skojegtaraldrimegetparskoførjeghargåttmeddemminstmånederjeg tartar aldrialdri påpå megmeg etet parpar skosko førfør jegjeg harhar gåttgått medmed demdem ii minstminst etet parpar månederjeg tar aldritar aldri påaldri på megpå meg etmeg et paret par skopar sko førsko før jegfør jeg harjeg har gåtthar gått medgått med demmed dem idem i minsti minst etminst et paret par månederjeg tar aldri påtar aldri på megaldri på meg etpå meg et parmeg et par skoet par sko førpar sko før jegsko før jeg harfør jeg har gåttjeg har gått medhar gått med demgått med dem imed dem i minstdem i minst eti minst et parminst et par månederjeg tar aldri på megtar aldri på meg etaldri på meg et parpå meg et par skomeg et par sko føret par sko før jegpar sko før jeg harsko før jeg har gåttfør jeg har gått medjeg har gått med demhar gått med dem igått med dem i minstmed dem i minst etdem i minst et pari minst et par måneder

Jeg har nok giftet meg med et par stykker som jeg ikke burde ha giftet meg med, men hvem har ikke det? -Gifte seg
jeg-har-nok-giftet-meg-med-et-par-stykker-som-jeg-ikke-burde-giftet-meg-med-men-hvem-har-ikke-det
Da sa Don Quijote med et nesten umerkelig smil: - Tror I jeg lar meg imponere av et par latterlige løver? -Løve
da-sa-don-quijote-med-et-nesten-umerkelig-smil-tror-i-jeg-lar-meg-imponere-av-et-par-latterlige-løver
Mellom ord og handling er mangt et par sko slitt ut. -Ord og handling
mellom-ord-og-handling-er-mangt-et-par-sko-slitt-ut
Gi meg et par år, og jeg vil gjøre skuespillerinnen til en suksess over natten. -Skuespiller
gi-meg-et-par-år-og-jeg-vil-gjøre-skuespillerinnen-til-suksess-over-natten
Tror ikke de har noe imot at jeg reiser bort et par uker og kommer hjem med en VM-medalje! -Sjakk
tror-ikke-har-noe-imot-at-jeg-reiser-bort-et-par-uker-og-kommer-hjem-med-vm-medalje
... næsten hver berørelse jeg er kommet i med disse folk, på et par undtagelser nær, har været mig ubehagelig. -Norge og nordmenn
næsten-hver-berørelse-jeg-er-kommet-i-med-disse-folk-på-et-par-undtagelser-nær-har-været-mig-ubehagelig