Jeg synes vi har behandlet Ole Klemetsen litt urettferdig her i landet. Se på Bjørn Dæhlie som er langrennsløper; hvis han tar seg en skitur i marka på fritiden, så trykker nordmenn ham til sitt bryst. Hvis Ole Klemetsen på natterstid, på et diskotek, viser at han kan bokse selv om han er full, så blir han politianmeldt!


jeg-synes-vi-har-behandlet-ole-klemetsen-litt-urettferdig-her-i-landet-se-på-bjørn-dæhlie-som-er-langrennsløper-hvis-han-tar-seg-skitur-i-marka
thomas giertsenjegsynesviharbehandletoleklemetsenlitturettferdigherlandetsebjørndæhliesomerlangrennsløperhvishantarsegskiturmarkafritidentrykkernordmennhamtilsittbrysthvisnatterstidetdiskotekviseratkanbokseselvomfullblirpolitianmeldtjeg synessynes vivi harhar behandletbehandlet oleole klemetsenklemetsen littlitt urettferdigurettferdig herher ii landetse påpå bjørnbjørn dæhliedæhlie somsom erer langrennsløperhvis hanhan tartar segseg enen skiturskitur ii markamarka påpå fritidenså trykkertrykker nordmennnordmenn hamham tiltil sittsitt brysthvis oleole klemetsenklemetsen påpå natterstidpå etet diskotekviser atat hanhan kankan boksebokse selvselv omom hanhan erer fullså blirblir hanhan politianmeldtjeg synes visynes vi harvi har behandlethar behandlet olebehandlet ole klemetsenole klemetsen littklemetsen litt urettferdiglitt urettferdig herurettferdig her iher i landetse på bjørnpå bjørn dæhliebjørn dæhlie somdæhlie som ersom er langrennsløperhvis han tarhan tar segtar seg enseg en skituren skitur iskitur i markai marka påmarka på fritidenså trykker nordmenntrykker nordmenn hamnordmenn ham tilham til sitttil sitt brysthvis ole klemetsenole klemetsen påklemetsen på natterstidpå et diskotekviser at hanat han kanhan kan boksekan bokse selvbokse selv omselv om hanom han erhan er fullså blir hanblir han politianmeldt

Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover
Den som viser hvem han er, blir sårbar; han kan elskes, og han kan hates. -Sårbarhet
den-som-viser-hvem-han-er-blir-sårbar-han-kan-elskes-og-han-kan-hates
Hvis en mann tror på og forventer store ting av seg selv, spiller det ingen rolle hvor du plasserer ham, eller hva du viser ham ... Han vil bli omgitt av storhet. -Storhet
hvis-mann-tror-på-og-forventer-store-ting-av-seg-selv-spiller-det-ingen-rolle-hvor-du-plasserer-ham-eller-hva-du-viser-ham-han-vil-bli-omgitt-av
Hvis han er gift, kan han ha litt lengre avstand mellom stingene som syes, for da betyr ikke utseendet så mye. -Menn og utseende
hvis-han-er-gift-kan-han-litt-lengre-avstand-mellom-stingene-som-syes-for-da-betyr-ikke-utseendet-så-mye
En forfatter som har fylt førti, har ikke mer å si - men hvis han er dyktig, vet han hvordan han skal skjule det. -Georges Simenon
en-forfatter-som-har-fylt-førti-har-ikke-mer-å-men-hvis-han-er-dyktig-vet-han-hvordan-han-skal-skjule-det