Jeg synes det er en fordel å ha en mening. Det er ikke sikkert det er helt riktig hele tiden, men stort sett går det jo bra.


jeg-synes-det-er-fordel-å-mening-det-er-ikke-sikkert-det-er-helt-riktig-hele-tiden-men-stort-sett-går-det-jo-bra
odd reitanjegsynesdeterfordelmeningdetikkesikkertheltriktigheletidenmenstortsettgårjobrajeg synessynes detdet erer enen fordelfordel åen meningdet erer ikkeikke sikkertsikkert detdet erer helthelt riktigriktig helehele tidenmen stortstort settsett gårgår detdet jojo brajeg synes detsynes det erdet er ener en fordelen fordel åfordel å haha en meningdet er ikkeer ikke sikkertikke sikkert detsikkert det erdet er helter helt riktighelt riktig heleriktig hele tidenmen stort settstort sett gårsett går detgår det jodet jo brajeg synes det ersynes det er endet er en fordeler en fordel åen fordel å hafordel å ha enå ha en meningdet er ikke sikkerter ikke sikkert detikke sikkert det ersikkert det er heltdet er helt riktiger helt riktig helehelt riktig hele tidenmen stort sett gårstort sett går detsett går det jogår det jo brajeg synes det er ensynes det er en fordeldet er en fordel åer en fordel å haen fordel å ha enfordel å ha en meningdet er ikke sikkert deter ikke sikkert det erikke sikkert det er heltsikkert det er helt riktigdet er helt riktig heleer helt riktig hele tidenmen stort sett går detstort sett går det josett går det jo bra

Jeg driver stort sett med positivt ladet depping, og kjemper hele tiden for ikke å vippe over i sentimentalitet. -Melankoli
jeg-driver-stort-sett-med-positivt-ladet-depping-og-kjemper-hele-tiden-for-ikke-å-vippe-over-i-sentimentalitet
Stort sett ønsker menneskene å være gode, men ikke altfor gode, og ikke hele tiden. -George Orwell
stort-sett-ønsker-menneskene-å-være-gode-men-ikke-altfor-gode-og-ikke-hele-tiden
Jeg vil tro hun var vidunderlig rød i kinnene, men det så jeg selvfølgelig ikke. Frosten knaste helt sikkert i gresset under joggeskoene våre, men jeg hørte det aldri. -Tilstedeværelse
jeg-vil-tro-hun-var-vidunderlig-rød-i-kinnene-men-det-så-jeg-selvfølgelig-ikke-frosten-knaste-helt-sikkert-i-gresset-under-joggeskoene-våre-men
Jeg er politimester Bastian og er en vennlig mann, for det syns jeg man skal være hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på at alle har det bra, for det synes jeg at alle skulle ha. -Politi
jeg-er-politimester-bastian-og-er-vennlig-mann-for-det-syns-jeg-man-skal-være-hvis-man-kan-og-jeg-går-omkring-og-passer-på-at-alle-har-det-bra
Man kommer godt ut av det med mange kvinner før bryllupet og etter skilsmissen. Det er bare i tiden mellom at det ikke går så bra. -Bryllup
man-kommer-godt-ut-av-det-med-mange-kvinner-før-bryllupet-og-etter-skilsmissen-det-er-bare-i-tiden-mellom-at-det-ikke-går-så-bra