Jeg skal ut og seile bror, sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt om bord: brød og vin og visakort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn, nå drar jeg ut igjen.


jeg-skal-ut-og-seile-bror-sånn-som-100-ganger-før-jeg-tror-jeg-har-fått-alt-om-bord-brød-og-vin-og-visakort-røyk-og-øl-og-smør-jeg-har-gjort
odd børretzenjegskalutogseilebrorsånnsom100gangerførtrorjegharfåttaltombordbrødvinvisakortrøykølsmørgjortdetførminvenndrarigjenjeg skalskal utut ogog seileseile brorsånn somsom 100100 gangerganger førjeg trorjeg harhar fåttfått altalt omom bordbrød ogog vinvin ogog visakortrøyk ogog øløl ogog smørjeg harhar gjortgjort detdet førmin vennnå drardrar jegjeg utut igjenjeg skal utskal ut ogut og seileog seile brorsånn som 100som 100 ganger100 ganger førjeg tror jegtror jeg harjeg har fåtthar fått altfått alt omalt om bordbrød og vinog vin ogvin og visakortrøyk og ølog øl ogøl og smørjeg har gjorthar gjort detgjort det førnå drar jegdrar jeg utjeg ut igjen

Hvordan i all verden skal jeg kunne tenke før jeg snakker når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det? -Ukjent
hvordan-i-all-verden-skal-jeg-kunne-tenke-før-jeg-snakker-når-jeg-ikke-vet-hva-jeg-skal-før-jeg-har-sagt-det
Jeg heiser mine slitne seil, jeg kaster loss og drar Nå er jeg faktisk klar, min venn, sees vi igjen? -Døden
jeg-heiser-mine-slitne-seil-jeg-kaster-loss-og-drar-nå-er-jeg-faktisk-klar-min-venn-sees-vi-igjen
Når jeg står foran Gud ved livets slutt, håper jeg at jeg ikke har snev av talent igjen, og at jeg kan si: «Jeg har brukt alt du ga meg.» -Evner og anlegg
når-jeg-står-foran-gud-ved-livets-slutt-håper-jeg-at-jeg-ikke-har-snev-av-talent-igjen-og-at-jeg-kan-jeg-har-brukt-alt-du-ga-meg
Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert at jeg kan klare. -Optimist
det-har-jeg-aldri-prøvd-før-så-det-tror-jeg-sikkert-at-jeg-kan-klare