Jeg skal jo bare én gang vandre gjennom denne verden. Alt det gode jeg kan gjøre, all den vennlighet jeg kan vise noe menneske, må jeg gjøre nå, ikke utsette og forsømme, for jeg kommer aldri denne veien igjen.


jeg-skal-jo-bare-én-gang-vandre-gjennom-denne-verden-alt-det-gode-jeg-kan-gjøre-all-den-vennlighet-jeg-kan-vise-noe-menneske-må-jeg-gjøre-nå
ukjentjegskaljobareéngangvandregjennomdenneverdenaltdetgodejegkangjørealldenvennlighetvisenoemenneskegjøreikkeutsetteogforsømmeforkommeraldriveienigjenjeg skalskal jojo barebare énén ganggang vandrevandre gjennomgjennom dennedenne verdenalt detdet godegode jegjeg kankan gjøreall denden vennlighetvennlighet jegjeg kankan visevise noenoe menneskemå jegjeg gjøregjøre nåikke utsetteutsette ogog forsømmejeg kommerkommer aldrialdri dennedenne veienveien igjenjeg skal joskal jo barejo bare énbare én gangén gang vandregang vandre gjennomvandre gjennom dennegjennom denne verdenalt det godedet gode jeggode jeg kanjeg kan gjøreall den vennlighetden vennlighet jegvennlighet jeg kanjeg kan visekan vise noevise noe menneskemå jeg gjørejeg gjøre nåikke utsette ogutsette og forsømmefor jeg kommerjeg kommer aldrikommer aldri dennealdri denne veiendenne veien igjen

Et menneske har aldri for mye tid til seg selv, eller for lite å gjøre. Hadde jeg hatt en liten sønn, ville jeg døpt ham Ingenting-å-gjøre, han skulle ikke gjort noe. -Charles Lamb
et-menneske-har-aldri-for-mye-tid-til-seg-selv-eller-for-lite-å-gjøre-hadde-jeg-hatt-liten-sønn-ville-jeg-døpt-ham-ingenting-å-gjøre-han
... men nå er jeg verken partileder, statsminister eller generaldirektør. Jeg er bare Gro. Nå kan jeg gjøre det jeg vil. -Gro
men-nå-er-jeg-verken-partileder-statsminister-eller-generaldirektør-jeg-er-bare-gro-nå-kan-jeg-gjøre-det-jeg-vil
Jeg føler meg som Zsa Zsa Gabor sjette mann. Jeg vet hva jeg må gjøre, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det interessant. -Gjøre
jeg-føler-meg-som-zsa-zsa-gabor-sjette-mann-jeg-vet-hva-jeg-må-gjøre-men-jeg-vet-ikke-hvordan-jeg-skal-gjøre-det-interessant
Jeg tenker aldri når jeg skriver. Ingen kan gjøre to ting samtidig og gjøre begge bra. -Skrive
jeg-tenker-aldri-når-jeg-skriver-ingen-kan-gjøre-to-ting-samtidig-og-gjøre-begge-bra