Jeg regner meg til de enkle personer som i stedet for høyere ambisjoner har spesialisert meg på lavt nivå med litt sans for ting som er særlig små.


jeg-regner-meg-til-enkle-personer-som-i-stedet-for-høyere-ambisjoner-har-spesialisert-meg-på-lavt-nivå-med-litt-sans-for-ting-som-er-særlig-små
heljar mjøenjegregnermegtilenklepersonersomstedetforhøyereambisjonerharspesialisertlavtnivåmedlittsanstingersærligsmåjeg regnerregner megmeg tiltil dede enkleenkle personerpersoner somsom ii stedetstedet forhøyere ambisjonerambisjoner harhar spesialisertspesialisert megmeg påpå lavtlavt nivånivå medmed littlitt sanssans forting somsom erer særligsærlig småjeg regner megregner meg tilmeg til detil de enklede enkle personerenkle personer sompersoner som isom i stedeti stedet forstedet for høyerefor høyere ambisjonerhøyere ambisjoner harambisjoner har spesialiserthar spesialisert megspesialisert meg påmeg på lavtpå lavt nivålavt nivå mednivå med littmed litt sanslitt sans forsans for tingfor ting somting som ersom er særliger særlig småjeg regner meg tilregner meg til demeg til de enkletil de enkle personerde enkle personer somenkle personer som ipersoner som i stedetsom i stedet fori stedet for høyerestedet for høyere ambisjonerfor høyere ambisjoner harhøyere ambisjoner har spesialisertambisjoner har spesialisert meghar spesialisert meg påspesialisert meg på lavtmeg på lavt nivåpå lavt nivå medlavt nivå med littnivå med litt sansmed litt sans forlitt sans for tingsans for ting somfor ting som erting som er særligsom er særlig småjeg regner meg til deregner meg til de enklemeg til de enkle personertil de enkle personer somde enkle personer som ienkle personer som i stedetpersoner som i stedet forsom i stedet for høyerei stedet for høyere ambisjonerstedet for høyere ambisjoner harfor høyere ambisjoner har spesialiserthøyere ambisjoner har spesialisert megambisjoner har spesialisert meg påhar spesialisert meg på lavtspesialisert meg på lavt nivåmeg på lavt nivå medpå lavt nivå med littlavt nivå med litt sansnivå med litt sans formed litt sans for tinglitt sans for ting somsans for ting som erfor ting som er særligting som er særlig små

All erfaring har nok dessverre ikke gjort meg klokere, men jeg er definitivt forvirret på et høyere nivå. -Ukjent
all-erfaring-har-nok-dessverre-ikke-gjort-meg-klokere-men-jeg-er-definitivt-forvirret-på-et-høyere-nivå
Jeg trøster meg med en ting Jeg kan slanke bort litt fett Det er mere synd på dem som er født med for lite vett -Slanking og kalorier
jeg-trøster-meg-med-ting-jeg-kan-slanke-bort-litt-fett-det-er-mere-synd-på-dem-som-er-født-med-for-lite-vett
Jeg har tre typer venner: de som elsker meg, de som ikke legger merke til meg, og de ​​som avskyr meg. -Venn
jeg-har-tre-typer-venner-som-elsker-meg-som-ikke-legger-merke-til-meg-og-​​som-avskyr-meg
Musikken er det eneste stedet jeg tør å tøffe meg litt på. -Musikk
musikken-er-det-eneste-stedet-jeg-tør-å-tøffe-meg-litt-på
Jeg har lyst til å bli gammel og få med meg hele livsutviklingen. Bli en sånn gammel dame som er døv når hun vil og hytter med knyttneven til ungdommen. Det gleder jeg meg veldig til. -Kvinner og alder
jeg-har-lyst-til-å-bli-gammel-og-få-med-meg-hele-livsutviklingen-bli-sånn-gammel-dame-som-er-døv-når-hun-vil-og-hytter-med-knyttneven-til