Jeg ser på de blodige asper, jeg ser på den gule bjerk. De svever så lett som soler, når dagen er høy og sterk.


jeg-på-blodige-asper-jeg-på-den-gule-bjerk-de-svever-så-lett-som-soler-når-dagen-er-høy-og-sterk
nils collett vogtjegblodigeasperjegdengulebjerksveverlettsomsolernårdagenerhøyogsterkjeg serde blodigeblodige asperjeg serpå denden gulegule bjerkde sveversvever såså lettlett somsom solernår dagendagen erer høyhøy ogog sterkjeg ser påpå de blodigede blodige asperjeg ser påser på denpå den guleden gule bjerkde svever såsvever så lettså lett somlett som solernår dagen erdagen er høyer høy oghøy og sterkjeg ser på deser på de blodigepå de blodige asperjeg ser på denser på den gulepå den gule bjerkde svever så lettsvever så lett somså lett som solernår dagen er høydagen er høy oger høy og sterkjeg ser på de blodigeser på de blodige asperjeg ser på den guleser på den gule bjerkde svever så lett somsvever så lett som solernår dagen er høy ogdagen er høy og sterk

Det uopprettelige ser vi først når - Når - ? Når vi døde vågner. Ja, hva ser vi så egentlig? Vi ser at vi aldri har levet. -Henrik Ibsen
det-uopprettelige-vi-først-når-når-når-vi-dø-vågner-ja-hva-vi-så-egentlig-vi-at-vi-aldri-har-levet
Noe mykner, noe springer fram, når jeg ser inn i øynene til en søster og ser et hjerte som forstår. -Søster
noe-mykner-noe-springer-fram-når-jeg-inn-i-øynene-til-søster-og-et-hjerte-som-forstår
Jeg ser problemene, men idet problemet er identifisert, ser jeg hvordan jeg kan utnytte dem til noe bra. -Odd Reitan
jeg-problemene-men-idet-problemet-er-identifisert-jeg-hvordan-jeg-kan-utnytte-dem-til-noe-bra
Når jeg ser tilbake, angrer jeg dette, at altfor ofte når jeg elsket, sa jeg det ikke. -Ray Stannard Baker
når-jeg-tilbake-angrer-jeg-dette-at-altfor-ofte-når-jeg-elsket-sa-jeg-det-ikke