Jeg opplever at det er et mer åpent land enn noe annet man kan tenke seg.


jeg-opplever-at-det-er-et-mer-åpent-land-enn-noe-annet-man-kan-tenke-seg
dumt sagtjegoppleveratdeteretmeråpentlandennnoeannetmankantenkesegjeg oppleveropplever atat detdet erer etet mermer åpentåpent landenn noenoe annetannet manman kankan tenketenke segjeg opplever atopplever at detat det erdet er eter et meret mer åpentmer åpent landåpent land ennland enn noeenn noe annetnoe annet manannet man kanman kan tenkekan tenke segjeg opplever at detopplever at det erat det er etdet er et merer et mer åpentet mer åpent landmer åpent land ennåpent land enn noeland enn noe annetenn noe annet mannoe annet man kanannet man kan tenkeman kan tenke segjeg opplever at det eropplever at det er etat det er et merdet er et mer åpenter et mer åpent landet mer åpent land ennmer åpent land enn noeåpent land enn noe annetland enn noe annet manenn noe annet man kannoe annet man kan tenkeannet man kan tenke seg

Å tenke på noe annet er ikke annet enn å få enda mer å tenke på, for vi kan ikke gi slipp på det vi allerede har tenkt. -Tenke
Å-tenke-på-noe-annet-er-ikke-annet-enn-å-få-enda-mer-å-tenke-på-for-vi-kan-ikke-gi-slipp-på-det-vi-allerede-har-tenkt
Jeg kan ikke tenke meg noe mer uetisk enn en politimann. -Politi
jeg-kan-ikke-tenke-meg-noe-mer-uetisk-enn-politimann
Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
Det er vanskelig å tenke noe annet enn gode tanker mens du spiser en hjemmedyrket tomat. -Lewis Grizzard
det-er-vanskelig-å-tenke-noe-annet-enn-gode-tanker-mens-du-spiser-hjemmedyrket-tomat