Jeg mener det er bedre å leve et intensivt og kort liv, enn å leve sunt og kjedelig til du blir gammel.


jeg-mener-det-er-bedre-å-leve-et-intensivt-og-kort-liv-enn-å-leve-sunt-og-kjedelig-til-du-blir-gammel
levejegmenerdeterbedreleveetintensivtogkortlivennsuntkjedeligtildublirgammeljeg menermener detdet erer bedrebedre åå leveleve etet intensivtintensivt ogog kortkort livenn åå leveleve suntsunt ogog kjedeligkjedelig tiltil dudu blirblir gammeljeg mener detmener det erdet er bedreer bedre åbedre å leveå leve etleve et intensivtet intensivt ogintensivt og kortog kort livenn å leveå leve suntleve sunt ogsunt og kjedeligog kjedelig tilkjedelig til dutil du blirdu blir gammeljeg mener det ermener det er bedredet er bedre åer bedre å levebedre å leve etå leve et intensivtleve et intensivt oget intensivt og kortintensivt og kort livenn å leve suntå leve sunt ogleve sunt og kjedeligsunt og kjedelig tilog kjedelig til dukjedelig til du blirtil du blir gammeljeg mener det er bedremener det er bedre ådet er bedre å leveer bedre å leve etbedre å leve et intensivtå leve et intensivt ogleve et intensivt og kortet intensivt og kort livenn å leve sunt ogå leve sunt og kjedeligleve sunt og kjedelig tilsunt og kjedelig til duog kjedelig til du blirkjedelig til du blir gammel

Ingen blir gammel av å leve - bare av å miste interessen for å leve. -Marie Ray
ingen-blir-gammel-av-å-leve-bare-av-å-miste-interessen-for-å-leve
Det er bedre å dø enn å leve et mekanisk liv som en repetisjon av repetisjoner. -D. H. Lawrence
det-er-bedre-å-dø-enn-å-leve-et-mekanisk-liv-som-repetisjon-av-repetisjoner
Jeg sverger ved mitt liv og min kjærlighet til det, at jeg aldri vil leve for en annen, og heller aldri be en annen om å leve for meg. -Ayn Rand
jeg-sverger-ved-mitt-liv-og-min-kjærlighet-til-det-at-jeg-aldri-vil-leve-for-annen-og-heller-aldri-be-annen-om-å-leve-for-meg
Jeg får aldri nok. Jeg vil drømme at jeg løper helt til verdens ende etter mer. Jeg vil leve, leve, leve -Stein Mehren
jeg-får-aldri-nok-jeg-vil-drømme-at-jeg-løper-helt-til-verdens-ende-etter-mer-jeg-vil-leve-leve-leve
Det er bedre å dø stående enn å leve på knærne. -Emiliano Zapata
det-er-bedre-å-dø-stående-enn-å-leve-på-knærne
Jeg er en gammel mand, og jeg vilde gi mit liv for at være ung igjen, bare en kort stund. -Hans Jæger
jeg-er-gammel-mand-og-jeg-vilde-gi-mit-liv-for-at-være-ung-igjen-bare-kort-stund