Jeg lurer ofte på hva som ville være best - en opera uten pause eller en pause uten opera.


jeg-lurer-ofte-på-hva-som-ville-være-best-opera-uten-pause-eller-pause-uten-opera
operajeglureroftehvasomvilleværebestoperautenpauseelleroperajeg lurerlurer ofteofte påpå hvahva somsom villeville værevære bestbesten operaopera utenuten pausepause ellereller enen pausepause utenuten operajeg lurer oftelurer ofte påofte på hvapå hva somhva som villesom ville væreville være bestvære besten operaen opera utenopera uten pauseuten pause ellerpause eller eneller en pauseen pause utenpause uten operajeg lurer ofte pålurer ofte på hvaofte på hva sompå hva som villehva som ville væresom ville være bestville være besten opera utenen opera uten pauseopera uten pause elleruten pause eller enpause eller en pauseeller en pause utenen pause uten operajeg lurer ofte på hvalurer ofte på hva somofte på hva som villepå hva som ville værehva som ville være bestsom ville være besten opera uten pauseen opera uten pause elleropera uten pause eller enuten pause eller en pausepause eller en pause uteneller en pause uten opera

Kjærlighet uten sjalusi ville være som gulasj uten paprika. -Sjalusi
kjærlighet-uten-sjalusi-ville-være-som-gulasj-uten-paprika
Hva er opera? Når en blir dolket i ryggen og synger i stedet for å dø. -Opera
hva-er-opera-når-blir-dolket-i-ryggen-og-synger-i-stedet-for-å-dø
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
... på et skudd som forandret retning før pause. -Fotball
på-et-skudd-som-forandret-retning-før-pause
Vi hadde som mål å holde 0-0 til pause, det holdt i 33 sekunder. -Fotball
vi-hadde-som-mål-å-holde-0-0-til-pause-det-holdt-i-33-sekunder