Jeg lukker mine øyne med den velsignede visshet at jeg har etterlatt meg en lysstråle på jorden.


jeg-lukker-mine-øyne-med-den-velsignede-visshet-at-jeg-har-etterlatt-meg-lysstråle-på-jorden
siste ordjeglukkermineøynemeddenvelsignedevisshetatjegharetterlattmeglysstrålejordenjeg lukkerlukker minemine øyneøyne medmed denden velsignedevelsignede visshetvisshet atat jegjeg harhar etterlattetterlatt megmeg enen lysstrålelysstråle påpå jordenjeg lukker minelukker mine øynemine øyne medøyne med denmed den velsignededen velsignede visshetvelsignede visshet atvisshet at jegat jeg harjeg har etterlatthar etterlatt megetterlatt meg enmeg en lysstråleen lysstråle pålysstråle på jordenjeg lukker mine øynelukker mine øyne medmine øyne med denøyne med den velsignedemed den velsignede visshetden velsignede visshet atvelsignede visshet at jegvisshet at jeg harat jeg har etterlattjeg har etterlatt meghar etterlatt meg enetterlatt meg en lysstrålemeg en lysstråle påen lysstråle på jordenjeg lukker mine øyne medlukker mine øyne med denmine øyne med den velsignedeøyne med den velsignede visshetmed den velsignede visshet atden velsignede visshet at jegvelsignede visshet at jeg harvisshet at jeg har etterlattat jeg har etterlatt megjeg har etterlatt meg enhar etterlatt meg en lysstråleetterlatt meg en lysstråle påmeg en lysstråle på jorden

Mine beste ideer får jeg som regel om morgenen når jeg barberer meg. Av det trekker jeg den slutning at folk med skjegg ikke har så mange ideer.Dere må tro meg når jeg sier at jeg har funnet det umulig å bære den tunge byrden av ansvar og å utføre mine plikter som konge slik jeg gjerne ville, uten hjelp og støtte fra kvinnen jeg elsker.Jeg ønsker at når jeg avslutter mitt verv, når jeg legger ned makten og æren, og når jeg har mistet alle venner på jorden, da skal jeg i alle fall fremdeles ha én venn, og den vennen skal finnes dypt inne i meg selv.Jeg har lært meg å stole på bena mine. De pleier som regel å føre meg dit jeg skal. Det gjelder bare å la dem arbeide i fred.Dine armer var alltid åpne når jeg trengte en klem. Ditt hjerte forsto når jeg trengte en venn. Dine milde øyne var strenge når jeg trengte å lære. Din styrke og kjærlighet har ledet meg og gitt meg vinger så jeg kan fly.Mist for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag og går fra enhver sykdom; jeg har gått meg til mine beste tanker og jeg kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå fra den.