Jeg lukker mine øyne med den velsignede visshet at jeg har etterlatt meg en lysstråle på jorden.


jeg-lukker-mine-øyne-med-den-velsignede-visshet-at-jeg-har-etterlatt-meg-lysstråle-på-jorden
siste ordjeglukkermineøynemeddenvelsignedevisshetatjegharetterlattmeglysstrålejordenjeg lukkerlukker minemine øyneøyne medmed denden velsignedevelsignede visshetvisshet atat jegjeg harhar etterlattetterlatt megmeg enen lysstrålelysstråle påpå jordenjeg lukker minelukker mine øynemine øyne medøyne med denmed den velsignededen velsignede visshetvelsignede visshet atvisshet at jegat jeg harjeg har etterlatthar etterlatt megetterlatt meg enmeg en lysstråleen lysstråle pålysstråle på jordenjeg lukker mine øynelukker mine øyne medmine øyne med denøyne med den velsignedemed den velsignede visshetden velsignede visshet atvelsignede visshet at jegvisshet at jeg harat jeg har etterlattjeg har etterlatt meghar etterlatt meg enetterlatt meg en lysstrålemeg en lysstråle påen lysstråle på jordenjeg lukker mine øyne medlukker mine øyne med denmine øyne med den velsignedeøyne med den velsignede visshetmed den velsignede visshet atden velsignede visshet at jegvelsignede visshet at jeg harvisshet at jeg har etterlattat jeg har etterlatt megjeg har etterlatt meg enhar etterlatt meg en lysstråleetterlatt meg en lysstråle påmeg en lysstråle på jorden

Mine beste ideer får jeg som regel om morgenen når jeg barberer meg. Av det trekker jeg den slutning at folk med skjegg ikke har så mange ideer. -Idé
mine-beste-ideer-får-jeg-som-regel-om-morgenen-når-jeg-barberer-meg-av-det-trekker-jeg-den-slutning-at-folk-med-skjegg-ikke-har-så-mange-ideer
Dere må tro meg når jeg sier at jeg har funnet det umulig å bære den tunge byrden av ansvar og å utføre mine plikter som konge slik jeg gjerne ville, uten hjelp og støtte fra kvinnen jeg elsker. -Edward VIII
dere-må-tro-meg-når-jeg-sier-at-jeg-har-funnet-det-umulig-å-bære-den-tunge-byrden-av-ansvar-og-å-utføre-mine-plikter-som-konge-slik-jeg-gjerne
Jeg har lært meg å stole på bena mine. De pleier som regel å føre meg dit jeg skal. Det gjelder bare å la dem arbeide i fred. -Pågangsmot
jeg-har-lært-meg-å-stole-på-bena-mine-de-pleier-som-regel-å-føre-meg-dit-jeg-skal-det-gjelder-bare-å-dem-arbeide-i-fred